ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนงานราชการและคณะประชาชนเข้าเฝ้าฯรับ-ส่งเสด็จ วันที่ 3 เมษายน 2564
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ในเตรียมการความพร้อมสถานที่โดยกำหนดให้เป็นจุดรับลงทะเบียนรับบัตรผู้เข้าเฝ้าฯและโรงครัว ฯลฯ วันที่ 1 เมษายน 2564
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดเส้นทางการศึกษาค้นหาเป้าหมายเข้าใจอาชีพ” ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วันที่ 25 มีนาคม 2564
  กิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 24 มีนาคม 2564
  โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัญจร ร่วมกับ วิทยาเขตและศูนย์ วันที่ 17 มีนาคม 2564
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในเขตภาคกลาง วันที่ 15 ธันวาคม 2563 - 25 กุมภาพันธ์ 2564
  นิเทศนักศึกษา ด้านธุรกิจการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ณ บริษัท Bangkok Flight Services (BFS) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
  ประชุมผู้ปฏิบัติงานเจาะลึกการรับนักศึกษา ประจำปี 2564รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
  ประชุมบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน การเตรียมความพร้อมเปิดการการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 5 มกราคม 2564
  นศ.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตช่วยงานบริการจิตอาสาพิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระมงคลภาวนาวิกรม วันที่ 20 ธันวาคม 2563
  ศูนย์ฯ หัวหิน เข้าร่วมงานพิธีทำบุญอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 20 ธันวาคม 2563
  บุคลากรศูนย์ฯหัวหิน ร่วมประชุมกิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม New Normal New World by SDU Delivery" วันที่ 3 ธันวาคม 2563
  ศูนย์ฯหัวหิน ได้รับเกียรติจาก คุณปฐมพิภพ วุฒนาพิทักษ์ เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ วันที่ 15-26 พฤศจิกายน 2563
  นางสาวกัณฐิกา สุริยานนท์ ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน Flydubai ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
  ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานครั้งที่4 (20)/2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 
  ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการรับนักศึกษาปี 2564 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่วมประชุม “ SDU Directions : The Road to Success ” วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท Bangkok Flight Services(BFS) เพื่อสัมภาษณ์นักศึกษา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
  กิจกรรมการแสดงเมนูอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชา In-flight Food and Beverage วันที่ 30 ตุลาคม 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ทำบุญเลี้ยงพระเพล ภายในงานจัดกิจกรรมนักศึกษาร้องเพลงเลี้ยง อาหารฟรี ให้กับนักศึกษา วันที่ 28 ตุลาคม 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การตอนรับคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 20 ตุลาคม 2563
  ตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในระบบ SDU QA ระดับมหาวิทยาลัย โดยระบบ Conference วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต โครงการ “ MHeart สายโลหิต สายใจ ” วันที่ 13 ตุลาคม 2563
  ผอ.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ประชุมแนวทางการรับนักศึกษา ประจำปี 2564 ตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย วันที่ 1 ตุลาคม 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับดูแลผู้เข้าประกวดและทีมงานกองประกวด Miss Universe Thailand วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมงานเฟรชชี่  ไนท์ 2020 เพื่อค้นหา ดาว เดือน ดาวเทียม วันที่ 10 กันยายน 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินจัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยดับเพลิงขั้นต้น วันที่ 3-4 กันยายน 2563
  นักศึกษา ศูนย์ฯหัวหินให้บริการอาหาร เครื่องดื่มในการพระราชทานเพลิงศพพระเนกขัมมมุนี (หลวงปู่ก้าน) วันที่ 20 สิงหาคม 2563
  ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 สิงหาคม 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รับตรวจการดำเนินงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 สิงหาคม 2563
  กิจกรรมรายงานตัวเข้าหอพักโดยการดำเนินงานมีปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดฅ่อเชื้อไวรัส (COVID-19) วันที่ 25 กรกฏาคม-9 สิงหาคม 2563
  นักศึกษาศูนย์ฯ หัวหิน ดูงานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม วันที่ 29 สิงหาคม 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดให้มีการตรวจติดตามเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับศูนย์ฯ  (Pre 12 เดือน) วันที่ 29 สิงหาคม 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 6 สิงหาคม 2563
  นักศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 24 กรกฏาคม 2563
  บุคลากรสายวิชาการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินเข้าอบรมการใช้ ระบบ WBSC-LMS วันที่ 15 กรกฏาคม 2563
  น.ส.ปรีดา แซ่เล้า เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 2(18)/2563 วันที่ 8 รกกฏาคม 2563
  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์ฯหัวหิน เข้าร่วมประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งพิเศษ 3/2563 วันที่ 1 กรกฏาคม 2563
  อบรมโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสวรรคต รัชกาลที่ 7 วันที่ 30 พฤษภาคม 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ด้วยระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 17 พฤษภาคม 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรอบ 9 เดือน ประจำการศึกษา 2563 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมกับ มูลนิธิ กวน โด่ ห่วย จัดกิจกรรมมอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง และ ข้าวกล่อง วันที่ 27 เมษายน 2563
  สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน รอบที่ 2 โควตา (Quota)  แบบออนไลน์ วันที่ 18 เมษายน 2563 
  ประชุมบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน สายบริการการเตรียมความพร้อมเปิดการการเรียนการสอนแบบออนไลน์ วันที่ 15-16 เมษายน 2563
  ประชุมนักเรียนที่จะรายงานตัวนักศึกษาใหมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการรายงานตัวนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์ วันที่ 10-16 เมษายน 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ทำความสะอาด โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและระงับโอกาสแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 วันที่ 18 มีนาคม 2563 
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปีให้กับบุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุนวิชาการ,สายบริการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
  นายพิพัฒพงค์ โออิฐ (พี่หนึ่ง)(ศิษย์เก่ารหัส 46)ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตต่างแดน และตอบข้อซักถามจากน้องๆ วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์  2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการเดินรณรงค์หัวหินเมืองสะอาดปลอดภัย” วันที่ 31 มกราคม 2563
  เลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยและกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย วันที่ 30 มกราคม 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ 1 ก.ค. 2562  - 30 ม.ค.  2563
  คณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนสตรีพัทลุง ศึกษาดูงานสาขาวิชาธุรกิจการบินและนักศึกษารุ่นพี่แชร์ประสบการณ์ วันที่ 24 มกราคม 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ค์ต่อต้านการทุจริต กับเทศบาลเมืองหัวหินร่วมกับชมรม STRONG วันที่ 20 มกราคม 2563
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ (รอบ 1 Portfolio) วันที่ 18 มกราคม 2563
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 10 มกราคม 2563
  ประชุมรับฟังนโยบายผ่านโปรแกรม Skype for Business โดยมี รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 มกราคม 2563
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรและทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับ บุคลากร นักศึกษาเนื่องในวันปีใหม่  2563 วันที่ 7 มกราคม 2563
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบ.บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิล์ดไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด บ.ดับบลิวเอฟเอส พีจีคาร์โก้ จำกัด วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ได้มอบทุนให้กับนักศึกษาที่ได้บำเพ็ญตนช่วยงานและกิจกรรมบริการต่างๆเป็นผู้ประพฤติตนดี ตั้งใจเรียน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
  นางสาวเพียงฟ้า กล้าผจญ ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจการบินและเทคนิคต่างๆ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
  งานวันลอยกระทงประจำปี 2562 ณ ศูนย์การค้าบลูพ็อร์ตหัวหินและสวนหลวงราชินี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
  งานทอดกฐินสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบทุนสร้างถนนและบูรณะซ่อมแซมเสนาสนะ ถาวรวัตถุ ณ วัดพุสวรรค์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
  นางสาวปรียา พรมแสน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทย(ศิษย์เก่ารหัส 56) แชร์ประสบการณ์การปฏิบัติงาน วันที่ 17 ตุลาคม 2562
  กิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ “MHeart สายโลหิต สายใจ” วันที่ 13 ตุลาคม 2562
  กิจกรรมงานเฟรชชี่  ไนท์ 2019 เพื่อค้นหา ดาว เดือน ดาวเทียมการออกบูธร้านอาหาร การแสดงของนักศึกษาชมรมต่าง ๆ วันที่ 29 กันยายน 2562
  โครงการฝึกอบรมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  ฐานข้อมูลออนไลน์และการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18-25 กันยายน 2562
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 “เรียนสวนดุสิต รู้สวนดุสิตรักสวนดุสิต” วันที่ 22 สิงหาคม 2562
  ตรวจการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับศูนย์ รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2561 (1 ส.ค. 2561 – 31 ก.ค. 2562) วันที่ 6 สิงหาคม 2562
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Game Based Learning Latest trend Education 2019 วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินเข้าร่วมกิจกรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา : ทักษะการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562
  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ และ ดร.ขวัญนภา สุขคร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 31 กรกฏาคม 2562
  บุคลากร นักศึกษา ศูนย์ฯหัวหินเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 วันที่ 28 กรกฏาคม 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รายงานตัวมอบตัวนักศึกษารอบที่ 2 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 กรกฏาคม 2562
  ตรวจการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 12 กรกฏาคม 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญยาตรี ในเขตภาคเหนือ วันที่ 4-28 มิถุนายน 2562
  นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบินเข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดสะพานขี้เหล็ก วันที่ 28 มิถุนายน 2562
  ศูนย์ฯหัวหิน จัดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS 62 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ วันที่ 13 มิถุนายน 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมกิจกรรมโครงการ" ปลูกต้นไม้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ " วันที่ 12 มิถุนายน 2562
  รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ตรวจงานการก่อสร้างอาคารและให้โอวาทแก่นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 1-3 วันที่ 7 มิถุนายน 2562
  บริษัท Bangkok Flight Services จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อรับเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 6 มิถุนายน 2562
  บริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง PSA ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต วันที่ 4 มิถุนายน 2562
  ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรรอบ 9 เดือน ปีการศึกษา 2561 (2) วันที่ 4 มิถุนายน 2562
  ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
  รายงานตัวมอบตัวนักศึกษาใหม่และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562 
  งานปัจฉิมให้กับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน หน่วยเลือกตั้งที่ 5 จัดการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น วันที่ 21 เมษายน 2562
  ศูนย์ฯหัวหิน ต้อนรับคณะน้องๆนักเรียนโครงการค่ายปั้นฝัน Summer 2019 (หัวหิน) วันที่ 19 เมษายน 2562
  ศูนย์ฯหัวหิน ร่วมโครงการเก็บรักษ์ พร้อมร่วมเสวนา กับ โตโน่ ภาคิน พร้อมเพื่อนดาราและผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน วันที่ 18 เมษายน 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบ TCAS รอบที่ 2  โควตา วันที่ 18 เมษายน 2562
  ศูนย์ฯหัวหิน ร่วมโครงการเก็บรักษ์พร้อมร่วมเสวนา กับ โตโน่ ภาคิน พร้อมเพื่อนดารา พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหิน วันที่ 17 เมษายน 2562
  ศูนย์ฯหัวหิน และนักศึกษา เข้าร่วมงานพิธี วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี2562 วันที่ 6 เมษายน 2562
  นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสถานประกอบการด้านธุรกิจการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 19-26 มีนาคม 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วันที่ 10 มีนาคม 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินได้ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนว ณ โรงเรียนคงคาราม จ.เพชรบุรี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับ บริษัท BFS Bangkok Flight Service เข้าบรรยายพิเศษกับนักศึกษา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินสังกัดคณะโรงเรียนท่องเที่ยวและบริการร่วมประชุมผ่านระบบถ่ายทอดสด วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
  กิจกรรมโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและความรักความผูกผันเราชาวสวนดุสิต วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ในเขตภาคกลาง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 28 มกราคม 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน วันที่ 26 มกราคม 2562
  ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปีให้กับบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการและสายบริการ วันที่ 21 มกราคม 2562
  บุคลากร นักศึกษาทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและ เลี้ยงพระเพล เนื่องในวันปีใหม่ 2562 วันที่ 18 มกราคม 2562
  นักศึกษาสาขาธุรกิจการบินร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในโครงการ “รักหัวหินรักษ์สิ่งแวดล้อม รักสุข” วันที่ 17 มกราคม 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ (รอบ 1 Portfolio) วันที่ 12 มกราคม 2562
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับ คณะคุณครู นักเรียน โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วันที่ 24 ธันวาคม 2561
  เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย วันที่ 20 ธันวาคม 2561
  การอบรมผ่านระบบ Conference ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF ในประเทศไทย” วันที่ 13 ธันวาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ ณ ท่าอากาศยานหัวหิน วันที่ 13 ธันวาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ในเขตภาคตะวันออก วันที่ 9 กรกฎาคม -12 กรกฎาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ในเขตภาคใต้ วันที่ 18 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ในเขตภาคเหนือ วันที่ 11 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน) วันที่ 11 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2561
  ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 4 ธันวาคม 2561
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รับสมัครงาน โดยสายการบิน Thai Smile บริษัท Bangkok Flight Services บริษัทPattaya Aviation วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
  บริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด จัดสอบสัมภาษณ์งานตำแหน่ง Passenger Services Agent ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมกิจกรรม “Suan Dusit Tourism Run 2018” วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ณ วัดพุสวรรค์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ร่วมกับ บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด จัดกิจกรรมบรรยายและสอบสัมภาษณ์นักศึกษา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่โดยกองพัฒนานักศึกษา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
  บุคลากรศูนย์ฯ หัวหิน เข้าร่วมประชุม วิธีการเบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11 ตุลาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับผู้อำนวยการ คณะคุณครู และนักเรียนโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา วันที่ 28 กันยายน 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมกิจกรรมโครงการ“ รักหัวหิน รักษ์สวน รักสุข ” วันที่ 26 กันยายน 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ วันที่ 25 กันยายน 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี วันที่ 18 กันยายน 2561
  บุคลากรสายสนับสนุน ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบถ่ายทอดสด ในหัวข้อ “เรื่องจริงในสิ่งที่ควรเป็น” วันที่ 13 กันยายน 2561
  บริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต วันที่ 10 กันยายน 2561
  นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมงานเฟรชชี่ ไนท์ วันที่ 29 สิงหาคม 2561
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาและบุตรบุคลากรศูนย์ฯหัวหิน วันที่ 29 สิงหาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2560 ระดับศูนย์ฯ รอบ 12 เดือน วันที่ 17 สิงหาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมงานมัสยิดนูรุลเหี้ยะซาน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิกุล ร.9 วันที่ 11 สิงหาคม 2561
  จิตอาสาให้คำแนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับผู้โดยสาร วันที่ 2 สิงหาคม 2561
  ตรวจงานงวดที่ 1 โครงการ:ก่อสร้างเอนกประสงค์ถนน ระบบสาธารณูปโภคและรั้ว วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 กรกฏาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รายงานตัวมอบตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 กรกฏาคม 2561
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ จุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 28 กรกฏาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 28 กรกฏาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน และ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 28 กรกฏาคม 2561
  กิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบวังไกลกังวล วันที่ 27 กรกฏาคม 2561
  นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าร่วม กิจกรรม “รวมพลังคนหัวหินเฉลิมพระเกียรติองค์ราชา” วันที่ 26 กรกฏาคม 2561
  ประชุมเตรียมความพร้อมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 วันที่ 25 กรกฏาคม 2561
  กิจกรรมผู้นำนันทนาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะป้องกันตัว วันที่ 24 กรกฏาคม 2561
  ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 กรกฏาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้นำนักศึกษารหัส 61ไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 กรกฏาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้มีโครงการ จัดค่าย Chinese-English Camp ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม วันที่ 13 กรกฏาคม 2561
  ประชุมผ่านระบบ Conference ในหัวข้อการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ วันที่ 5 กรกฏาคม 2561
  โครงการฝึกอบรมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดและการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ วันที่ 27 มิถุนายน 2561
  ประชุมผ่านระบบ Conference ในหัวข้อเรื่อง “ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการใช้ระบบฐานข้อมูล วันที่ 22 มิถุนายน 2561
  ตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือนระดับศูนย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 18 มิถุนายน 2561
  อบรมการจัดการความรู้ ในหัวข้อ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน" วันที่ 15 มิถุนายน 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด วันที่ 14 มิถุนายน 2561
  สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่  3 (รับตรงร่วมกัน) วันที่ 10 มิถุนายน 2561
  นางสาวไอลดา บุญวัฒนา  พี่ไอซ์ และ นายฐณัฎฐ์ สุทธิตันตยาภรณ์ ได้ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เพื่อรับทราบการจัดการเรียนการสอน ความเป็นอยู่ของนักศึกษา วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รายงานตัวมอบตัวเป็นนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
  งานพิธีต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินแอร์เอเชีย เส้นทาง กัลลาลัมเปอร์ - หัวหิน วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
  ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยชุมชน วันที่ 12 พฤษภาคม 2561
  สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาวิชาธุรกิจการบิน รอบที่  2 (โควตา) วันที่ 21 เมษายน 2561
  กิจกรรม โครงการประชุมสัญจรสภาคณาจารย์ และ พนักงาน ประจำปี 2561 วันที่ 19 เมษายน 2561
  ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS การรับแบบโควตา วันที่ 4 เมษายน 2561
  พิธีถวายพระพรชัยมงคลคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 2 เมษายน 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมอบรม Green Libraryมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว วันที่ 22 มีนาคม 2561
  นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพตามสถานประกอบการด้านธุรกิจการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 15-23 มีนาคม 2561
  ศูนย์ฯหัวหิน เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยคืนชีพ การขนย้ายผู้ป่วย วันที่ 18 มีนาคม 2561
  ศูนย์ฯหัวหิน ร่วมรับฟังการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 มีนาคม 2561
  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน และ สัมภาษณ์ นักศึกษาเข้าทำงาน วันที่ 11 มีนาคม 2561
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การบริการจัดการศึกษาและการประเมินผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จ วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561
  น.ส.ปรีดา แซ่เล้า รองผู้อำนวยการ ศูนย์ฯเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี ให้กับบุคลากร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
  กิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่ 2561เพื่อเป็นศิริมงคล แก่ อาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วันที่ 12 มกราคม 2561
  ประชุม“SDU KICK OFF 2018 ” ผ่านระบบ Conference เรื่องทิศทางการดำเนินงานด้านวิชาการ ปี 2561 วันที่ 5 มกราคม 2561
  โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและให้ความรู้ในอาชีพสาขาวิชาธุรกิจการบิน ในเขตภาคใต้ วันที่ 6-21 ธันวาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ 20 ธันวาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 13 ธันวาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพระนารายณ์ วันที่ 12 ธันวาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะครูแนะแนว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วันที่ 10 ธันวาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง วันที่ 7 ธันวาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วม กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ " เราความทำดี ด้วยหัวใจ "วันที่ 5 ธันวาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 2 ธันวาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัด โครงการ JobFair สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน วันที่ 1 ธันวาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมต้อนรับและให้กำลังใจ “ตูนบอดี้สแลม” พร้อมทั้งบริจาคเงินสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว วันที่ 30 พฤสจิกายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
  โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและให้ความรู้ในอาชีพสาขาวิชาธุรกิจการบิน ประกอบด้วยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 6-24 พฤศจิกายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 9-23 พฤศจิกายน 2560
  ประชุมหารือเกี่ยวกับการชี้แนวเขตที่ดินเพื่อยืนยันแนวเขตที่ดินตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกองทัพอากาศ กับ ม.ราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
  ผอ.กองอาคารสถานที่ และคณะ พร้อมกับผู้แทนกองทัพอากาศ กองบิน 5 เพื่อชี้แนวเขตเป็นไปตามบันทึกข้อตกลง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
  สายการบิน Korean Air ได้ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่น้องด้านธุรกิจการบิน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเทนนิส รายการ WTA EA Hua Hin Championship 2017 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
  อบรมการใช้บริการห้องสมุด ฐานข้อมูลออนไลน์และการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
  กิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ภายในงาน “บลูพอร์ต ฟลูมูนเติมสุข” วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
  พระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมกิจกรรม “ เดิน รำ ร้องด้วยใจถวายพ่อหลวง ร.๙” วันที่ 13 ตุลาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมบริจาคโลหิต โครงการ MHeart สายโลหิต สายใจ วันที่ 13 ตุลาคม 2560
  บริษัทแบ็กส์ บริการภาคพื้น จำกัด ( BAGS) รับสมัครงานและสัมภาษณ์ในตำแหน่งพนักงานบริการภาคพื้น วันที่ 25 กันยายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดงานวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 23 กันยายน 2560
  กิจกรรมประกวดเฟรชชี่ ค้นหา ดาว เดือน และ ดาวเทียมประจำปีการศึกษา 2560 วันที่22 กันยายน 2560
  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 14 กันยายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 1/2560 วันที่ 14 กันยายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินเข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนว ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี วันที่ 8 กันยายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินเข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนว ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง วันที่ 6 กันยายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมพิธีไหว้ครู – ครอบครู ดนตรีไทย-นาฎศิลป์ไทยและดุริยาง วันที่ 3 สิงหาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินเข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนบดินทรเดชา วันที่ 25 สิงหาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน เข้าเยี่ยมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 10-23 สิงหาคม 2560
  ศูนย์การศึกานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตและ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ 12 สิงหาคม 2560
  ศูนย์การศึกานอกที่ตั้ง หัวหิน รับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 10 สิงหาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 7 สิงหาคม 2560
  อาจารย์ เจ้าหน้าที่และ นักศึกษา ศูนย์ หัวหิน ร่วมประดิษฐ์ ดอกดารารัตน์ จำนวน 5,000 ดอก วันที่ 7 สิงหาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินเข้าร่วมกิจกรรม “ รวมน้ำใจสู่นูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน ครั้งที่ 21 ” วันที่ 6 สิงหาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 สิงหาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รับรายงานตัว-มอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 สิงหาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน  ขอเชิญร่วมบริจาคปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน วันที่ 2-12 สิงหาคม 2560
  ประชุมบุคลากรสายวิชาการสายสนับสนุนวิชาการ  สายบริการ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันที่ 28 กรกฏาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดสัมมนาหัวข้อ " Beyond the wingsรู้ให้จริงก่อนบินได้ " วันที่ 22 กรกฏาคม 2560
  การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556-2559 วันที่ 17 กรกฏาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เที่ยนพรรษา วันที่ 6 กรกฏาคม 2560
  การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท วันที่ 30 มิถุนายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงานจาก Aichi Bunkyo University วันที่ 27 มิถุนายน 2560
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจการนักศึกษา หัวข้อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560
  ศูนย์ลำปาง และ ศูนย์หัวหิน ร่วมประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล และ เตรียมความเอกสารต่างๆ วันที่ 14-16 มิถุนายน 2560
  นักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้ารับฝึกประสบการณ์วิชาชีพระยะสั้นที่ โรงแรมวรบุระ หัวหิน วันที่ 9 มิถุนายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าและสถานการณ์ปัญหายาเสพติด วันที่ 13 มิถุนายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันสนุกเกอร์ True Sansom HuaHin Cup 2017 วันที่ 12 มิถุนายน 2560
  ประชุมชี้แจงกฎหมายที่ผู้ปฏิบัติงานควรทราบและจัดทำสัญญาจ้างให้กับบุคลากร วันที่ 10 มิถุนายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินเข้าร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ วันที่ 9 มิถุนายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมงานวันคล้ายสถาปนาสถาบันการบินพลเรือน ครบรอบปีที่ 56 วันที่ 6 มิถุนายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 5 มิถุนายน 2560
  บุคลากรเข้าร่วมประชุมการจัดทำ(ร่าง)คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ / ส่วนงาน วันที่ 2 มิถุนายน 2560
  อบรมการจัดการเรียนสอน Smart Classroom ให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน และ นักศึกษา วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560
  อาจารย์ประจำ ศูนย์หัวหิน เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
  ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ประชุมคณะอำนวยการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้เข้าร่วมประกอบพิธีวาง พวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๗ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าตรวจครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
  กิจกรรม ผู้นำนันทนาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ และ ศิลปะป้องกันตัว วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้อนุมัติ ให้จัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 นั่ง วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ร่วมเข้าชมนิทรรศการ " บรมกษัตริยาธิราช " วันที่ 6 พฤษภาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้รับเกียรติเข้ารับการสัมภาษณ์งาน โดยบริษัท แบ็กส์บริการภาคพื้น จํากัด วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนและฝึกงาน ณ  Aichi Bunkyo University วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดให้นักศึกษานำเสนอผลการปฏิบัติงาน วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดงาน วันปัจฉิมนิเทศ (JobFair) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 30 เมษายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมเปิดการแข่งขันเทนนิส Cal-Comp& XYZprinting ITF Pro Circuit 2017 วันที่ 29 เมษายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 26 เมษายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินเข้าร่วมงานมัสยิดฟารีด้าตุดดีน วันที่ 22-23 เมษายน 2560
  ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน (Knowledge Management-KM) วันที่ 12 เมษายน 2560
  บุคลากรศูนย์ หัวหิน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 10 เมษายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ส่งนักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ 6 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส วันที่ 8 เมษายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องใน วันจักรี วันที่6 เมษายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมการดับเพลิงขั้นต้น วันที่ 6 เมษายน 2560
  อธิการบดีได้ให้โอวาทกับนักศึกษา ที่จะเดินทางไปฝึกงานฝรั่งเศส และ นักศึกษาที่ไปเรียนภาษาญี่ปุ่น วันที่ 5 เมษายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมประชุม โครงการจัดทำจดหมายเหตุ งานพระบรมศพ วันที่ 4 เมษายน 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาอัตลักษณ์ วันที่ 15 มีนาคม 2560
  แสดงความยินดี กับ นักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินที่ได้รับทุนการศึกษา วันที่ 9 มีนาคม 2560
  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนเค้าโครงวิจัยและโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับงานวิจัย วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วม สวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินเวียนเทียน ในวันมาฆบูชา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมงาน วันตรุษจีน ณ วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ วันที่ 28-29 มกราคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการแนะแนว ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วันที่ 27 มกราคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย วันที่ 27 มกราคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสตรีพัทลุง วันที่ 27 มกราคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ชมรมเครือข่ายธุรกิจหัวหิน HHBN ร่วมกัน จัดกิจกรรม Job Fair วันที่ 26 มกราคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน วันที่ 21 มกราคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ100 วัน) วันที่ 21 มกราคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นราชกุศลบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน ) วันที่ 21 มกราคม 2560
  ศูนย์การศึกานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม วันที่ 20 มกราคม 2560
  ศูนย์การศึกานอกที่ตั้ง หัวหิน มอบเงินบริจาคจากการตั้งรับบริจาคในเขตอำเภอ หัวหิน วันที่ 19-20 มกราคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมการเตรียมงานจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) วันที่ 18 มกราคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน วันที่ 14 มกราคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่ 2560 กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง วันที่ 5 มกราคม 2560
  ศูนย์ฯ หัวหิน สวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายกเทศมนตรีชะอำ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร ชะอำ วันที่ 4 มกราคม 2560
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน แนะแนวศึกษาต่อสาขาธุรกิจการบิน ณ โรงเรียนปราจีนกัลยานี วันที่ 28 ธันวาคม 2560
  บุคลากรสายวิชาการศูนย์ฯ หัวหิน เข้าร่วมรับชมการประชุม บุคลากรอยู่อย่างไรในสวนดุสิต 5.0 วันที่ 22 ธันวาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ณ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี วันที่ 21 ธันวาคม 2559
  นักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้รับเกียรติให้เข้ารับการสัมภาษณ์งานกับทางสถานประกอบการ วันที่ 20 ธันวาคม 2559
  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเรียบร้อย ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 วันที่ 19 ธันวาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายคำปฏิญาณ และ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10 วันที่ 7 ธันวาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  จัดกิจกรรม  Cleaning Day  เพื่อความสวยงามของทัศนียภาพภายในศูนย์ฯ วันที่ 29-30 พฤสจิกายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน แนะแนวศึกษาต่อสาขาธุรกิจการบิน ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน แนะแนวศึกษาต่อสาขาธุรกิจการบิน ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ วันที่ 22 พฤสจิกายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน แนะแนวศึกษาต่อสาขาธุรกิจการบิน ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินแนะแนวศึกษาต่อสาขาธุรกิจการบิน ณ โรงเรียนดัดดรุณี จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารร่วมประชุมการจัดกิจกรรม “รำถวายอาลัย หน้าบ้านพ่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินแนะแนวศึกษาต่อสาขาธุรกิจการบิน ณ โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพ ฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะคุณครู,นักเรียนโรงเรียนเวียงสระ เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน แนะแนวศึกษาต่อสาขาธุรกิจการบินณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนราชประชาสมาลัย์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีโดยร่วมกิจกรรมด้วยการแปลตัวอักษร วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมกิจกรรมติดเหรียญ ณ BLUPORT HUA HIN RESORT MALL วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนรักษ์วิทยา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
  บุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ มัสยิดนูรุ้ลเอี๋ยะห์ซาน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ Aichi Bunkyo University วันที่ 28 ตุลาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร ครบ ๑๕ วัน วันที่ 27 ตุลาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนหัวหิน วันที่ 23 ตุลาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมขบวนแห่เทิดพระเกียรติเพื่อจุดเทียนถวายอาลัย วันที่ 21 ตุลาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมประกวดเฟรชชี่ 2016 วันที่ 7 ตุลาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ วันที่ 20 กันยายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน นำนักศึกษาเดินทางไปเรียนภาษาจีนระยะสั้น ณ Guilin University วันที่ 10 กรกฎาคม - 5 กันยายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและรับสมัครงาน ประจำภาคเรียนที่ 3/2558 วันที่ 3-4 กันยายน 2559
  พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 สิงหาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 1/2559 วันที่ 25 สิงหาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียน จาก โรงเรียนศรียาภัย วันที่ 19 สิงหาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน จัดกิจกรรมเข้าค่าย ภาษาอังกฤษ วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559
  นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ฝึกงานที่โรงแรม Dream castle,Magic circus,Disneyland Paris วันที่ 13 เมษายน - 12 สิงหาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน นำนักศึกษาเดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น ณ Arellano University วันที่ 12 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษา( ภาคกลาง และ ตะวันออก ) วันที่ 1-5 สิงหาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษา( ภาคกลาง และ ตะวันออก ) วันที่ 1-5 สิงหาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่3 สิงหาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2559 วันที่ 2 สิงหาคม2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รับรายงานตัว-มอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2559 วันที่ 1 สิงหาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้รับเกียรติจาก ประธาน บริษัท กานต์นิธิ เอวิเอชั่น จำกัด วันที่ 25 กรกฏาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคตะวันออก ) วันที่ 25-29 กรกฏาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีทุ่งสง วันที่ 16 กรกฏาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ( ภาคใต้ ) วันที่ 4-15 กรกฏาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับ ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 8 กรกฏาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ( ภาคใต้ ) วันที่ 26 มิถุนายน - 11 กรกฏาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินต้อนรับ คณะบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 30 มิถุนายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ( ภาคอีสาน ) วันที่ 13-24 มิถุนายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ( ภาคเหนือ ) วันที่ 13-24 มิถุนายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดโครงการนำคณะครูแนะแนวทัศนศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 16-20 มิถุนายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ( ภาคอีสาน ) วันที่ 7-10 มิถุนายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ( ภาคเหนือ ) วันที่ 6-10 มิถุนายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ Aichi Bunkyo University วันที่ 14 มิถุนายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ( ภาคเหนือ ) วันที่ 1-7 มิถุนายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ( ภาคอีสาน )วันที่ 1-7 มิถุนายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 2 มิถุนายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๗ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ( ภาคเหนือ ) วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ( ภาคอีสาน ) วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ทางช่อง 9 อสมท. วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 พฤษภาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รับรายงานตัว-มอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 7 พฤษภาคม 2559
  นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจาก บ.วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด และ บ.แบ๊กส์ บริการภาคพื้น จำกัด วันที่ 28 เมษายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 27 เมษายน 2559
  บุคลากรสายสนับสนุนศูนย์ฯหัวหิน รับฟังนโยบายแนวทางการดำเนินงาน จาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน วันที่ 21 เมษายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและรับสมัครงาน ( Job Fair Festival 2016 ) วันที่ 9-10 เมษายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน บริการวิชาการ ในโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการให้บริการที่เป็นเลิศ ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง วันที่ 6-8 เมษายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินได้รับเกียรติจาก น.ส.พิตรพิชชา ภักดีได้ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงาน วันที่ 2 เมษายน 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง ระหว่าง บริษัทแบ็กส บริการภาคพื้น จำกัด วันที่ 30 มีนาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 25 มีนาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 24 มีนาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา วันที่ 23 มีนาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วม ออกรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ทางช่อง 9 โมเดิร็นไนน์ทีวี วันที่ 23 มีนาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้รับเกียรติจาก เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ บุคลากรที่พึงประสงค์ของธุรกิจการบินยุคใหม่ วันที่ 19 มีนาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) วันที่ 16 และ 23 มีนาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ภาษาอังกฤษกับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Webster วันที่ 16 มีนาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 10-15 มีนาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ วันที่ 9-10 มีนาคม 2559
  ประชุมการเตรียมความ ด้านงานวิจัยและผลงานวิชาการ โดยได้รับเกียรติ จาก รศ.สุเทพ ลิ่มอรุณ วันที่ 4 มีนาคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้รับเกียรติ จาก คุณบุญโสม พวงแก้ว บรรยาย ในหัวข้ออาชีพธุรกิจการบิน วันที่ 1 มีนาคม 2559
  บริษัทวิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมรับเสด็จและส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับ บริษัท การบินไทย จำกัด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดโครงการอบรม เทคนิคการสอน ให้กับอาจารย์ผู้สอน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมจัดเลี้ยงสังสรรค์ “ SDU.HH.” (มนต์รักสวนดุสิต) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วม Open Houseพิบูลวิทยาลัย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียนและสากล วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าพบ ผอ.เพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดประชุมการทำวิจัยการท่องเที่ยว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเวียนนา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
  อาจารย์และนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับและบรรยายพิเศษให้กับคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ วันที่ 29 มกราคม2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ วันที่ 28 มกราคม 2559
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรองรับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประจำ พ.ศ.2559 วันที่ 22 มกราคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี วันที่ 22 มกราคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมพิธีเปิดกลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยวในสำนักงานประจำศาลจังหวัดหัวหิน วันที่ 21 มกราคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 วันที่ 10 มกราคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณสวนหลวงราชินี วันที่ 9 มกราคม 2559
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการจัดทำ มคอ. 3 4 5 6 ให้กับคณาจารย์ ศูนย์ฯ หัวหิน วันที่ 8 มกราคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่อาจารย์,เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วันที่ 7 มกราคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ รร.สวนศรีวิทยาและ รร.ไชยาวิทยา วันที่ 5-8 มกราคม 2559
  พล.อ.อ.ดร.เดชา หันหาบุญ และ น.ส.ปรีดา แซ่เล้า เข้าพบ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  เพื่อสวัสดีปีใหม่ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 4 มกราคม 2559
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้มีการจัดอบรมระบบคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ วันที่ 24 ธันวาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำภาคเรียนที่ 1/2558 วันที่ 19 ธันวาคม 2558
  ตัวแทน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เยี่ยมเยือนสถานประกอบการ และ มอบของที่ระลึก วันที่ 14-17 ธันวาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ต้อนรับ คณะผู้แทนสมาคมกอล์ฟ ไทย-จีน วันที่ 11-13 ธันวาคม 2558
  คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมงาน พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนหัวหิน และ โรงเรียนเสาให้วิทยานุกูล วันที่ 2-3 ธันวาคม 2558
  ตัวแทนนักศึกษา ศูนย์ฯหัวหิน เข้าร่วมกิจกรรม “ลอยกระทงสานสัมพันธ์สามพระจันทร์เป็นหนึ่งเดียว” วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ประชุมบุคลากรประจำเดือน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิชาธุรกิจการบิน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
  นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558 โดย อาจารย์ปรีดา แซ่เล้า วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลหัวหิน วันที่ 22 ตุลาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 19 ตุลาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินจัดอบรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (Intensive Course 6) วันที่ 16-19 ตุลาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดอบรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (Intensive Course 5) วันที่ 13-16 ตุลาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมโครงการ freshy night Miss and Mister 2015 วันที่ 14 ตุลาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดอบรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ(Intensive Course 4) วันที่ 10-13 ตุลาคม 2558
  ได้รับเกียรติจาก นายเทพฤทธิ์ จิตจักร์ ศิษย์เก่ารหัส 54 ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงาน วันที่ 12 ตุลาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินจัดอบรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (Intensive Course 3) วันที่ 7-10 ตุลาคม 2558
  ได้รับเกียรติ จาก น.ส.สลัลญา ภิญโญ และ น.ส.ชนิษฎา จักราศรีสกุล ศิษย์เก่าร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงาน วันที่ 7 ตุลาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดอบรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (Intensive Course 2) วันที่ 4-7 ตุลาคม 2558
  ได้รับเกียรติ จาก นายศราวุธ ชูโชติและ นางสาวชนิดา ปาเน่ ศิษย์เก่าร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงาน วันที่ 5 ตุลาคม 2558
  ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบินและธุรกิจการโรงแรม เข้าร่วมงานการเงินมั่นคง กับครอบครัวบัวหลวง วันที่ 5 ตุลาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดอบรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (Intensive Course 1) วันที่ 1-4 ตุลาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินต้อนรับคณะครูแนะแนวและนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี วันที่ 29 กันยายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน เฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระบรม โอรสาธฺราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา วันที่ 26 กันยายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนการกำลังสำรอง วันที่ 25 กันยายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้รับเกียรติจาก คุณบุญโสม พวงแก้ว บริษัทแบ็กส์ บริการภาคพื้น จำกัด วันที่ 23 กันยายน 2558
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต วันที่ 17 กันยนยน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 17 กันยายน 2558
  กิจกรรมเฝ้ารับเสด็จฯเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา วันที่ 12 กันยายน 2558
  ประชุมบุคลากร และ นักศึกษา เรื่องจากราชภัฏสวนดุสิต สู่มิติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ วันที่ 4 กันยายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ตรวจประเมินในระดับคณะ/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน วันที่25 สิงหาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินได้เข้าร่วมรับฟังการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคม วันที่19 สิงหาคม 2558
  โครงการการติดตามคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรธุรกิจการบิน และธุรกิจการโรงแรม วันที่14-15 สิงหาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินและบริษัทวิงสแปนเซอร์วิสเซส จำกัด จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วันที่13 สิงหาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่12 สิงหาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558 วันที่9 สิงหาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา วันที่8 สิงหาคม 2558
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินได้เข้าร่วม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา วันที่6 สิงหาคม 2558
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ วันที่31 กรกฏาคม 2558
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน เข้าร่วมประชุมพร้อมคณะทำงานจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา วันที่29 กรกฏาคม2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
  การประชุม การเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้แนะแนวการศึกษา (ภาคใต้) วันที่ 13-24 กรกฎาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินได้แนะแนวการศึกษา(ภาคใต้) วันที่ 29 มิถุนายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินบรรยายพิเศษในหัวข้อการเตรียมความพร้อมสู่งานด้านธุรกิจการบิน วันที่ 29 มิถุนายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินได้แนะแนวการศึกษา(ภาคเหนือ) วันที่ 13-24 กรกฎาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินได้แนะแนวการศึกษา(ภาคอีสาน) วันที่ 22-26 มิถุนายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินได้แนะแนวการศึกษา(ภาคกลาง) วันที่ 15 มิถุนายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้แนะแนวการศึกษา(ภาคเหนือ) วันที่ 8-12 มิถุนายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้แนะแนวการศึกษา(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 8-12 มิถุนายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินได้แนะแนวการศึกษา(ภาคเหนือ) วันที่ 2-5 มิถุนายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้แนะแนวการศึกษา(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 2-6 มิถุนายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้าศึกษาดูงาน วันที่ 2 มิถุนายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ให้การต้อนรับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 28 พฤษภาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ออกนิเทศนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ฝ่ายครัวการบินไทย วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้แสดงความจงรักภักดีีและถวายเกียรติฯ วันที่ 10 พฤษภาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ให้การต้อนรับสถาบันเทคโนโลยีการบิน ม.เทคโนโลยีราชมงคล วันที่ 24 เมษายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา วันที่ 18 เมษายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ประชุมบุคลากรประจำเดือนเมษายน 2558 วันที่ 9 เมษายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2557 วันที่ 2-3 เมษายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ตรวจสุขภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการประจำปี 58 วันที่ 1 เมษายน 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้มีการจัดงาน Back to School วันที่ 27 มีนาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินให้การต้อนรับ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา วันที่ 23-24 มีนาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต วันที่ 24 มีนาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน Trainning & Development Division (CX-T) catering Departmen วันที่ 21 มีนาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินจัดอบรมเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและ การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน วันที่ 20 มีนาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินเข้าร่วมงาน Job and Internship Fair 2015 วันที่ 19 มีนาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินได้แสดงความจงรักภักดีร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 16 มีนาคม 2558
  รศ.ดร.วัชรพงศ์ วิสุทธิพงศ์ ตำแหน่ง Training & Development Division วันที่ 4 มีนาคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ออกนิเทศนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจการบิน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้ส่งทีมนักกีฬาบาสเก็ตบอล เข้าร่วมการแข่งขันฯ วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมสื่อรักส่งบุญ เนื่องในวันแห่งความรัก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้มีการจัดโครงการ Give Love Give Chance วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
  จัดประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อ รองรับการติดตามในการขอเปิดหลักสูตรฯ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
  นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบินช่วยงานต้อนรับคณะหม่อมราชวงศ์ กำลูนเทพ เทวกุล วันที่ 1 กุมภาพันธ์
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมจัดนิทรรศการ ภายใต้ชื่องาน “วันวิชาการ :วิชาการก้าวไกล สืบสานวัฒนธรรมไทย วันที่ 22 มกราคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร วันที่ 15 มกราคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมฯ วันที่ 17 มกราคม 2558
  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ รับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุจากธนารักษ์พื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 14 มกราคม 2558
  ได้แสดงความจงรักภักดีร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 12 มกราคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง หัวหิน ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจการบินฯ วันที่ 9 มกราคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง หัวหิน ได้จัดการประชุมอาจารย์ชาวต่างเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน วันที่ 8 มกราคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง หัวหิน ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง วันที่ 8 มกราคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง หัวหิน ประชุมนักศึกษารหัส 55 ,56 และ57 วันที่ 6 มกราคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง หัวหิน กิจกรรมเลี้ยงสรรค์และจับฉลากของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ 2558 วันที่ 4 มกราคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง หัวหิน จัดประจำบุคลากรประจำเดือนมกราคม 2558 วันที่ 4 มกราคม 2558
  เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินมอบของขวัญปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2558
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับพลอากาศเอก ตรีทศ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ วันที่ 20 ธันวาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินได้ออกบูทประชาสัมพันธ์การศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วันที่ 12 ธันวามคม 2557
  เข้าพิธีการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในวโรกาศที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขต ตรัง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้นำนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน เดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ออกบูทประชาสัมพันธ์การศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรระยะสั้น ให้กับนักศึกษาประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน นำนักศึกษาไทยไปส่งเพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีฃเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม วันที่ 3- 14 พฤศจิกายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมลงนามถวายพระพรและทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม ้วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ประชุมบุคลากรเพื่อให้บุคลากรแต่ละฝ่ายได้รับทราบรายละเอียดต่างๆ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดโครงการ ลอยกระทง” และวัฒนธรรมไทยประจำปี  2557 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของศูนย์หัวหิน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดงานเลี้ยงปิดคอร์ส ในรายวิชากีฬาและนันธนาการ(ลีลาศ) วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เปิดประตู่สู่ฝัน ( Open Mind Find Your Dream) วันที่ 31 ตุลาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนพะพงประธานคีรีวัฒน์ วันที่ 30 ตุลาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 25 ตุลาคม 2557
  เข้าร่วมฟังการบรรยายการ เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการวิชาชีพ วันที่ 23 ตุลาคม 2557
  เข้าร่วมประชุมประชาคมสวนดุสิตเรื่องร่วมคิดร่วมทำร่วมสร้างสรรค์สวนดุสิตสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 22 ตุลาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดอบรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ(Intensive Course) กลุ่ม 7 วันที่ 15-18 ตุลาคม 2557  
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ดำเนินการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 15 ตุลาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดอบรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ(Intensive Course) กลุ่ม 6 วันที่ 12-15 ตุลาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินจัดอบรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (Intensive Course) กลุ่ม 5 วันที่ 9-12 ตุลาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดอบรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ(Intensive Course) กลุ่ม 4 วันที่ 6-9 ตุลาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดอบรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ(Intensive Course) กลุ่ม 3 วันที่ 3-6 ตุลาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดอบรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ(Intensive Course) กลุ่ม 2 วันที่ 30 ก.ย.- 3 ต.ค. 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดอบรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ(Intensive Course)กลุ่ม 1 วันที่ 27-30 กันยายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ประชุมติดตามกิจกรรมสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กันยายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับมหาวิทยาลัย Arellano ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 26 กันยายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 15 กันยายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะวิถีบัณฑิต วันที่ 5-7 กันยายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งเข้าศึกษาดูงานวันที่ 3 กันยายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมโครงการ เปิดโลกกว้างทางการศึกษา วันที่ 2 กันยายน 2557  
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา วันที่ 1 กันยายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมเขียนเสนอชื่อสุดยอดคนเก่ง คนดี สวนดุสิต วันที่ 1 กันยายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมงาน University Student Internship & Job Fair 2014วันที่ 28 สิงหาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมปฏิบัติงานในพิธีอำลาเกษียณอายุราชการของผู้บัญชาการทหารอากาศ วันที่ 27 สิงหาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน พบ ท่านพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ วันที่ 21 สิงหาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน อบรมหลักสูตรการใช้ระบบบริหารการเรียนการสอน Moodle วันที่ 16 สิงหาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง วันที่ 14 สิงหาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมถวายพานพุ่มเนื่องในวโรกาสวันที่ 12 สิงหาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ทำกิจกรรมพิธีรำลึกพระคุณครูและพระคุณแม่ในวันเดียวกัน วันที่ 12 สิงหาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดบรรยายการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาธุรกิจการบิน SDU สู่  AEC วันที่ 10 สิงหาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน อบรมการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ฯ วันที่ 8 สิงหาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 6 สิงหาคม 2557   
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 1-2 สิงหาคม 2557   
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 27 กรกฏาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รับรายงานตัวมอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 26 กรกฏาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือกับบริษัท King Power วันที่ 24 กรกฏาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินส่งนักศึกษาจีนสอนภาษาจีนให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลชะอำ วันที่ 16 กรกฏาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้ารับการสัมภาษณกับสายการบิน Thai Smile วันที่ 15 กรกฏาคม 2557
  ต้อนรับคณะ Mr. Yong-qing KUANG  Vice President Guilin University of Aerospace วันที่ 8 กรกฏาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ปลูกต้นไมในโครงการยุทธการพิทักษ์ทรัพย์ยากรแผ่นดินฯ วันที่ 8 กรกฏาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ดำเนินการสำรวจรังวัดจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลในที่ราชพัสดุ วันที่ 7กรกฏาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี 1/2557 วันที่ 7 กรกฏาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินแนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีวันที่ 30 มิ.ย. ถึง 4 ก.ค.2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเดิน-วิ่ง 2014 Olympic Day วันที่ 29 มิถุนายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน แนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วันที่ 23-27 มิถุนายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ วันที่ 21 มิถุนายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดงานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดแนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วันที่ 16-20 มิถุนายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน บริจาคโลหิตพลิกวิกฤตช่วยแม่และลูก ณ สถานีกาชาดหัวหิน วันที่ 14 มิถุนายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ประชุมอนุญาตให้ใช้และเช้าที่ราชพัสดุโดยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ วันที่ 19 มิถุนายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน โครงการสัมมนาการเติบโตของธุรกิจสายการบินของไทยในอนาคต วันที่ 12 มิถุนายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดแนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วันที่ 9-13 มิถุนายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินกับสายการบิน Thai AirAsiaX วันที่ 7 มิถุนายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดแนะแนวการศึกษาต่อตามโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วันที่ 2-6 มิถุนายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการเรียนที่ 3 วันที่ 4-5 มิถุนายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการตำรวจภูธรภาค 7 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลารัชกาลที่ ๗ แห่งราชวงศ์จักรีไทย วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน กับการประเมินตนเองระดับหลักสูตรฯ ธุรกิจการบินและธุรกิจการโรงแรม วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน กับโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา วัน15-16 พฤษภาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ“ ปั้นดินให้บินได้” วันที่ 9 พฤษภาคม 2557
  เนื่องในวันฉัตรมงคล ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 พฤษภาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสายการบิน Business Air วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดเลือกตั้งองค์กรนักศึกษาใหม วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
  ได้ร่วมขบวนแห่เทิดพระเกีตรตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรสฯ วันที่ 28 เมษายน 2557
  โครงการนำคณะครูแนะแนวเครือข่ายทัศนศึกษาดูงานณ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 26-30 เมษายน 2557
  โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ วันที่ 23 เมษายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดพิธีไหว้ครูให้กับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2557 วันที่ 4 เมษายน 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ วันที่ 25 มีนาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานฯวันที่ 24 มีนาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 23 มีนาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รับรายงานตัวมอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 22 มีนาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน อบรมการใช้งานระบบบริหารการศึกษาแบบบูรณาการ วันที่ 20-21 มีนาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนสิรินธรเข้าศึกษาดูงาน วันที่ 14 มีนาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน หน่วยเลือกตั้งที่ 8 จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 5 มีนาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน มีโครงการจะจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ศิษย์เก่าของศูนย์ฯ หัวหิน วันที่ 4 มีนาคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดประชุมงานประกันครั้งที่ 1 โดยมี รศ.เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาฯ วันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมเดินขบวนงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการศึกษาฯวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินได้ร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
  ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีประชุมบุคลากรฯศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดปัจฉิมนักศึกษาที่ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 6 กุมภาพันธ์
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการและแนะแนวอาชีพ ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วันที่ 24 มกราคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 21 มกราคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้ต้อนรับคณะอาจารย์,นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี วันที่ 17 มกราคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน โครงการพัฒนาผู้นำเครือข่ายเพื่อ ส่งเสริมกิจการนักศึกษาเชิงบูรณาการ วันที่ 16 มกราคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ร่วมกิจกรรมวันแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า วันที่ 8 มกราคม 2557
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 18 รูป วันที่ 6มกราคม 2557
  ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Guilin University of Aerospace  Technology วันที่ 8 มกราคม 2557   
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง หัวหิน วันที่ 2 มกราคม 2557  
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ วันที่ 24 ธันวาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสถาบันการศึกษาปลอดบุหรี่ วันที่ 23 ธันวาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา “ภายใต้ชื่องานเส้นทางสู่ฝัน” วันที่ 15 ธันวาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลปราณบุรีคัพ ครั้งที่ 18 วันที่ 9-13 ธันวาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 9 ธันวาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมงานจัดริ้วขบวนงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 6 ธันวาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร วันที่ 5 ธันวาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ร่วมรับเสด็จเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดงานหัวหิน Carnival วันที่ 3 ธันวาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน น ร่วมงานจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพฯ วันที่ 3 ธันวาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วันที่ 18 -27 พฤศจิกายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน กับโครงการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะวิถีบัณฑิตฯ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมทำบุญหอพักชวนชม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน บริจาคโลหิต ถวายพ่อ ของแผ่นดิน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2556
  พิธีเปิดกีฬาสี Guilin University of Aerospace Technologyสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 9 พฤศจิกายน
  ประชุมผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 29 ตุลาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  จัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานภาษอังกฤษ (Intensive Course) วันที่ 3-23 ตุลาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินได้นำเรือไปบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 5 ตุลาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินได้เข้าร่วมโครงการ ปลูกป่าณ วนอุทยานปราณบุรี วันที่ 26 กันยายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศฯ วันที่ 23 กันยายน 2556
  ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ประชุมนักศึกษาจีนหลักสูตร 4 ปี วันที่ 19 กันยายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสายการบิน Norwegian Air Shuttle ASA วันที่ 15 กันยายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินจัดงานนิทรรศการการท่องเที่ยว มนต์เสน่ห์เมืองไทย ชวนให้เที่ยวทั้งปี วันที่ 12 กันยายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดปัจฉิมนักศึกษาฯ วันที่ 11 กันยายน 2556
  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐได้เดินทางไปราชการต่างประเทศณ ประเทศฟลิปินส์ ฯ วันที่ 10 กันยายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินรับเสด็จพระราชาธิบดีพระราชินีแห่งมาเลเซีย เสด็จเยือนประเทศไทย วันที่ 2 กันยายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าฯ วันที่ 25 สิงหาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วันที่ 23 สิงหาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 21 สิงหาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาธุรกิจการบินฯ วันที่ 20 สิงหาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 15 สิงหาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินเข้าร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 12 สิงหาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพุ่มเครื่องราชสักการะ วันที่ 12สิงหาคม 2556
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์ หัวหินเกมส์ 2013ณ ค่ายพระรามหก วันที่ 8 สิงหาคม 2556
  โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้มาให้ความรู้แก่นักศึกษาในสาขาธุรกิจการโรงแรม วันที่ 6 สิงหาคม 2556
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เยี่ยมชมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน วันที่ 5 สิงหาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพ นักวิจัยรุ่นใหม่ วันที่ 3 สิงหาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินจัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมจีน วันที่ 1 สิงหาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เฝ้ารับเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 1 สิงหาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินให้การต้อนรับโรงเรียนศรียาภัย วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินสายการบิน ThaiSmile Airways เข้ารับสมัครพนักงานภาคพื้น วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินชมรมมุสลิมจัดกิจกรรมโครงการรอมาฎอนสัมพันธ์ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กรกฏาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินได้จัดงาน FRESHY WE GROW UP 2013 วันที่ 6 กรกฏาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมกันจัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ วันที่ 2 กรกฏาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่และน้องเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างฯ วันที่ 23 มิถุนายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร วันที่ 19 มิถุนายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีฯ วันที่ 15 มิถุนายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เปิดงานการแข็งขันกีฬาสานสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 7 มิถุนายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน พิธีไหว้ครูให้กับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2556 วันที่ 6 มิถุนายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและได้เชิญสถานประกอบการฯ วันที่ 5 มิถุนายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 2 มิถุนายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปี 2556 วันที่ 1 มิถุนายน
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินนำคณะอาจารย์แนะแนวเครือข่ายทัศนศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ 4 พฤษภาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินInternship in France รุ่นท่ 1 วันที่ 4 พฤษภาคม 2556
  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสารารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจ วันที่ 23-25 เมษายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินจัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญพร้อมทั้งทำบุญเลี้ยงพระ วันที่ 11 เมษายน 2556
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันฯ วันที่ 3-5 เมษายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินต้อนรับคณะสายการบินบริสิเนสแอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด วันที่ 1 เมษายน 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับ Mr. Feng Guanghuo คณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วันที่ 18 มีนาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 17 มีนาคม 2556
  จัดกิจกรรมโครงการรายงานตัวมอบตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 16 มีนาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ วันที่12-16 มีนาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน นำโดยดร.สุรพล ศิริเศรษฐ นำนักศึกษาโครงการจีน 4 ปีฯ วันที่ 11 มีนาคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาภายใต้ชื่องาน นนทรีวิชาการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดโครงการบริการวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 14 กุมภาพันธ์ 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2555 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินออกรายการบ่ายนี้มีคำตอบณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานเทศกาลชิมปูชัก วันที่ 10 กุมภาพันธ์
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับMr.Tony Pihlstom วันที่ 8 กุมภาพันธ์
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจีน หลักสูตร 4 ปี วันที่ 3 กุมภาพันธ์  
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556  
  การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินให้การต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษฯ วันที่ 29 มกราคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ให้การต้อนรับ Dr.Kim  Sun  Bae  อธิการบดีมหาวิทยาลัยชุนชอน วันที่ 25 มกราคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  ร่วมกิจกรรมงานวิชาการ55เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 25 มกราคม 2556
  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 18 มกราคม 2556
  ศูนย์หัวหิน ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาส วันครู ณ อาคารเรียนหอพักชวนชมวันที่ 16 มกราคม 2556
  ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษากวางสีด้านการแลกเปลี่ยนและทำความร่วมมือระหว่างประเทศ วันที่ 15 มกราคม 2556
  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงทางด้านการศึกษา วันที่ 14 มกราคม 2556
  ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 วันที่ 12 มกราคม 2556
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธินประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง วันที่ 8 มกราคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าพบนาวาอากาศเอกจิรพล เกื้อด้วง วันที่ 7 มกราคม 2556
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินจัด Cleaning day รณรงค์ รักษาความสะอาด วันที่ 6 มกราคม 2555
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหินจัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ ปี2556 วันที่ 4 มกราคม 2556
  ศูนย์หัวหินได้เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลปราณบุรีคัพ ครั้งที่ 17 ในรุ่นประชาชนชายทั่วไป วันที่ 20 ธันวาคม 2555
  รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายการร่างหลักสูตรสำหรับการจัดการฯ วันที่ 18 ธันวาคม 2555
  ศูนย์หัวหิน ต้อนรับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยยู่ซี วันที่ 14 ธันวาคม 2555
  ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยและถวายพานพุ่ม วันที่ 5 ธันวาคม 2555
  ศูนย์หัวหิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมห้วยมงคลถนนของพ่อ ครั้งที่1 วันที่ 2 ธันวาคม 2555
  ศูนย์หัวหิน ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยอู่โจว วันที่ 20 พฤศจิกาจน 2555
  ศูนย์หัวหิน ออกบูธ ในวันตลาดเพื่อการศึกษาและอาชีพณ โรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
  ศูนย์หัวหิน จัดแถลงข่าว โดยเชิญนักข่าวท้องถิ่นร่วมทำข่าว เพื่อสรุปจำนวนเงินบริจาคน้ำท่วม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
  ศูนย์หัวหิน เลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย(กบบ.) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555
  ศูนย์หัวหินได้ฝึกจัดอบรมในการพัฒนาองค์กร วันที่ 3 พฤศจิกายน 2555
  ศูนย์หัวหินได้กิจกรรม Intensive course 6 ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ วันที่ 22-26 ตุลาคม 2555
  ศูนย์หัวหินได้กิจกรรม Intensive course 5 ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ วันที่ 18 -22 ตุลาคม 2555
  ศูนย์หัวหินได้กิจกรรมIntensive course 4 ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ วันที่ 14 -18 ตุลาคม 2555
  ศูนย์หัวหินได้กิจกรรมIntensive course 3ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษวันที่ 10-14 ตุลาคม
  ศูนย์หัวหินได้กิจกรรมIntensive course 1 ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษวันที่ 26-30 กันยายน 2555
  ศูนย์หัวหิน นำนักศึกษาไทยไปส่งเพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่ 19-22 กันยายยน 2555
  ศูนย์หัวหินจัดงานปิดคอร์สพบปะสังสรรค์ ผู้ปกครองนักศึกษา รหัส 55 วันที่ 18 กันยายน 2555
  ศูนย์หัวหินได้เข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาล กินหอย ดูนก ตกหมึก ครั้งที่ 14 ณ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี วันที่ 8 กันยายน 2555
  ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์,นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 2 กันยายน 2555
  ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับ Mr Torstein Faaberg CPT Base Captain Helsinki Head of Training Long Hau วันที่ 30 สิงหาคม 2555
  ศูนย์หัวหิน แข่งขันบาสเก็ตบอลในรายการมหกรรมกีฬาศิลปากรเกมส์ครั้งที่ 1 วันที่ 30 สิงหาคม 2555
  ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับคณาจารย์จากโรงเรียนผดุงปัญญาเข้าศึกษาดูงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2555
  ศูนย์ฯหัวหินได้จัดอมรมด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา วันที่ 18 สิงหาคม 2555
  ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วันที่ 17 สิงหาคม
  ศูนย์หัวหิน จุดเทียนชัยถวายพระพรในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ วันที่ 12 สิงหาคม
  ศูนย์หัวหิน ได้ออกบูธจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี วันที่ 7 สิงหาคม 2555
  ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมโครงการชุมชนสีขาวรอบวัง วันที่ 6 สิงหาคม 2555
  ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ วันที่5 สิงหาคม 2555
  ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการฯ วันที่ 19 กรกฎาคม 2555
  ศูนย์หัวหินจัดการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับนักศึกษารหัส 55 วันที่ 18 กรกฎาคม 2555
  รายการGo Go Guide ได้ให้เกียรติมาสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วันที่ 7 กรกฎาคม 2555
  ศูนย์หัวหินได้เข้าร่วม โครงการชุมชนสีขาวรอบเขาตะเตียบ วันที่ 28 มิถุนายน 2555
  ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับเลขาธิการคณะและรองอธิการบดีจาก Guangxi University วันที่ 27 มิถุนายน 2555
  ศูนย์หัวหินจัดกิจกรรมโครงการ freshy night 2012 วันที่ 21 มิถุนายน 2555
  ศูนย์หัวหินจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 21 มิถุนายน 2555
  ศูนย์หัวหินจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท วันที่ 18 มิถุนายน 2555
  ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับ คณะกรรมการบริหาร จากมหาวิทยาลัย ต่างชาติ วันที่ 16 มิถุนายน 2555
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รหัส 55 วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
  ศูนย์หัวหินให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
  ศูนย์หัวหินจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ให้กับนักศึกษารหัส 55 วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
  ศูนย์หัวหินรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำการศึกษาปี2555สาขาธุรกิจการบินฯ วันที่ 26 พฤษภาคม 2555
  ศูนย์หัวหินได้จัดงานปิดคอร์สพบปะสังสรรค์ผู้ปกครองนักศึกษารหัส 55 วันที่ 23 พฤษภาคม 2555
  ศูนย์การศึกษาที่ตั้งหัวหินได้เชิญ นางสาวรัชฎา ศิลป์ตระกูลเพื่อเล่าประสบการณ์การทำงาน วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
  นักศึกษาไทยหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีณ. มหาวิทยาลัยวู๋โจว วันที่ 8 พฤษภาคม 2555
  ศูนย์หัวหินให้การสนับสนุนนักศึกษาช่วยเหลือพิธีเปิดงาน หัวหินรำลึก วันที่ 28 เมษายน 2555
  ศูนย์หัวหิน จัดโครงการนำคณะอาจารย์แนะแนวเครือข่ายทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ วันที่ 27 เมษายน 2555
  ศูนย์หัวหินได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ วันที่ 19 เมษายน 2555
  ศูนย์หัวหินให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยกุ้ยหลิน วันที่18 เมษายน 2555
  ศูนย์หัวหิน ได้ร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 30 มีนาคม 2555
  ศูนย์วิชาการ RAC สาขานนทบุรี เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน สาขาธุรกิจการบินฯวันที่ 29 มีนาคม 2555
  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 55 ่ วันที่ 25 มีนาคม 2555
  มสด.ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนรร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 9 มีนาคม 2555
  ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 วันที่ 6 มีนาคม 2555
  ศูนย์หัวหิน จัดสอบ ข้อเขียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555
  ศูนย์หัวหิน ได้รับเชิญออกรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
  ศูนย์หัวหิน จัดโครงการ ประสานรักจากลูกสู่พ่อแม่ ่เนื่องในวันวาเลนไทน์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
  มสด.ศูนย์หัวหินออกบูท ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วันที่ 30 มกราคม 2555
  ศูนย์หัวหิน จัดประชุม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน เรื่องคุณภาพการจัดการเรียนการสอน วันที่ 24 มกราคม 2555
  ศูนย์หัวหิน จัดเลี้ยงเทศกาลตรุษจีน (Chainese New Year 2012) ให้กับนักศึกษาจีน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554
  มสด.ศูนย์หัวหิน จัดสัมมนา การวิพากษ์ (ร่าง) รายละเอียด ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วันที่ 18 มกราคม 2555
  ศูนย์หัวหิน จัดอบรมณ์สัมมนา ถ่ายทอดประสบการณ์ การสมัครงานจากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง วันที่ 16 มกราคม 2555
  ศูนย์หัวหินออกบูทประชาสัมพันธ์การศึกษา 3 สาขา ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทธ
  ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรม ทำบุญเลี้ยงพระ ณ หออนันตชัย และหอพักแคทลียา วันที่ 10-12 มกราคม 2555
  ตัวแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ วันที่ 9 มกราคม 2555
  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา วันที่ 2 มกราคม 2555
  ตัวแทน มสด. ศูนย์หัวหิน มอบของขวัญปีใหม่กับ หน่วยงานท้องถิ่น วันที่ 26 ธันวาคม 2554
  ตัวแทน มสด. ศูนย์หัวหิน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมารยาทในการต้อนรับ ให้กับโรงเรียนบ้านคา จ.ราชบุรี วันที่ 24 ธันวาคม 2554
  ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยยูซี สาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่ 16 ธันวาคม 2554
  ผอ.ศูนย์หัวหิน นำเงินและ สิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้ กับโรงเรียนประจำจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ประสบอุทกภัยวันที่ 13 ธันวาคม 2554
  ศูนย์หัวหินจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในเขตพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2554
  ผู้อำนวยการศูนย์หัวหินนำเงินและ สิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้ กับโรงเรียนประจำจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ประสบอุทกภัย วันที่ 2 ธันวาคม 2554
  ศูนย์หัวหิน ยินดีต้อนรับประธานสายการบิน Nas air และเซ็นข้อตกลงความร่วมมือ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2554
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการแจก เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2554
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งได้เงินบริจาคทั้งสิ้น 1,111,111 บาท เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้กิจกรรม   Intensive course ชุดที่7เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม2554
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้กิจกรรม   Intensive course ชุดที่6วันที่ 19 ตุลาคม 2554
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้กิจกรรม   Intensive course ชุดที่5วันที่15 ตุลาคม 2554
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้กิจกรรม   Intensive course ชุดที่3วันที่ 7 ตุลาคม 2554
  ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับคณะตัวแทนโรงเรียนต่างๆ เพื่อรับนักศึกษาจีน และได้มอบเงินช่วยเหลือน้ำท่วม วันที่15 ตุลาคม 2554
  มหาวิทยาลัยฯร่วมกันตั้งจุดรับบริการ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับประสบอุทกภัย ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน วันที่10 ตุลาคม 2554
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้กิจกรรม   Intensive course ชุดที่2วันที่29กันยายน 2554
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้กิจกรรม   Intensive course ชุดที่1วันที่25กันยายน 2554
  นักศึกษาศูนย์หัวหิน สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ภาคพื้นดินวันที่ 24 กันยายน 2554
  ศูนย์หัวหิน จัดงาน ปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษา (Job Fair Festival 2011)วันที่24 กันยายน 2554
  ศูนย์หัวหินนำนักศึกษาโครงการ 2+1เดินทางไปศึกษาต่อ เมืองอู่โจว วันที่ 23 กันยายน 2554
  ศูนย์หัวหิน จัดงานปิดคอร์ส พบปะสังสรรค์ผู้ปกครองรหัส 54 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เป็นประธานวันที่ 18 กันยายน 2554
  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ได้กล่าวแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ผ่านการ คัดเลือกสายการบินOrient thaiวันที่ 19 กันยายน 2554
  ชาวสวนดุสิตร่วมส่งแรงเชียร์ ให้กับกลุ่มfreestyle dance ได้ที่นี่วันที่ 14 กันยายน 2554
  นักศึกษา มสด.ศูนย์หัวหิน ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลคนต้นแบบสวนดุสิต คิดดี ทำดีวันที่ 12 กันยายน 2554
  มสด.ศูนย์หัวหินร่วมกับสายการบิน โอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์คัดเลือก นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย วันที่ 5 กันยายน 2554
  ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน อาจารย ์เจ้าหน้าที่นักศึกษา หอพักบ้านคุณแม่ ร่วมกันทำบุญหอพัก วันที่ 4 กันยายน 2554
  ศูนย์หัวหินให้การต้อนรับคณะอาจารย ์และนักศึกษาจีนจากสถาบันการท่องเที่ยว กุ้ยหลิน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 22 สิงหาคม 2554
  มสด.ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมโครงการ “รักษ์หัวหิน รักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อร่วมเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบวันที่ 20 สิงหาคม 2554
  ยินดีต้อนรับกับการกลับมาของ นายภาคิน คำวิลัยศักดิ์ (โตโน่) อดีตนักศึกษาการบินรหัส48 พร้อมกับการถ่ายทำรายการที่นี่หมอชิตวันที่ 19 สิงหาคม 2554
  ศูนย์หัวหิน ขอแสดงความยินดีกับนางสาว วัชรีย์ อยู่สูง (ปุ๋ย)  ได้รองอันดับ 3   (Miss Thailand World) 2011วันที่ 14 สิงหาคม 2554
  นักศึกษาศูนย์หัวหิน เข้าร่วมแข่งขัน บาร์เทนเดอร์ ในงานเทศกาลอาหารและเครื่องดื่ม เมื่ิอวันที่ 9 สิงหาคม 2554
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์หัวหิน จัดแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง วันที่ 6 สิงหาคม 2554
  ศูนย์หัวหิน กิจกรรมปลูกต้นไม้แนวริมถนนหัวหิน-หนองเหียงวันที่ 3 สิงหาคม 2554
  สายการบิน Nas airทำการคัดเลือกลูกเรือ รอบ 2จำนวน 10 ตำแหน่ง ณ. ศูนย์หัวหิน วันที่ 2 สิงหาคม 2554
  สายการบิน Nas airได้เข้ามาทำการคัดเลือกลูกเรือ จำนวน 10 ตำแหน่ง ณ. ศูนย์หัวหิน วันที่28 กรกฏาคม2554
  ศูนย์หัวหิน จัดตรวจร่างกายประจำปี นศ.รหัส54โดยมีอาจารย์ และ เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษาดำเนินการวันที่ 27 กรกฏาคม 2554
  ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมและคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ2 ในงาน Freshy Boy & Girl วันที่ 18 กรกฏาคม 2554
  คณะนักศึกษา University of Vienna เข้าเยี่ยมชมศูนย์  นักศึกษา สาขาธุรกิจการบินให้การต้อนรับ วันที่ 16 กรกฎาคม 2554
  ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 15 กรกฎาคม 2554
  ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีพื้นที่ืภาคใต้เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2554
  ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัย นักศึกษาศูนย์หัวหิน ใส่ใจจราจรวันที่25 มิถุนายน 2554
  ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางวันที่15 มิถุนายน 2554
  ศูนย์หัวหิน จัดโครงการ เฟรชชี่ไนท์ 2011 ณ. ห้องMock upโดยในช่วงเช้าได้มีกิจกรรมตักบาตร และพิธีไหว้ครูวันที่ 16 มิถุนายน 2554
  ศูนย์หัวหิน ได้ต้อนรับนายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เยี่ยมชมศูนย์หัวหิน โดยมีดร.สุรพล คณาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับวันที่ 5 มิถุนายน 2554
  ศูนย์หัวหินรับการตรวจศักยภาพหลักสูตร โดยมีดร.วราณี เวสสุนทรเทพและ ดร.สุรพล  ศิริเศรษฐ ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554
  ูศูนย์หัวหินรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ่ประจำการศึกษาปี2554โดยมีดร.สุรพล  ศิริเศรษฐ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2554
  ศูนย์หัวหิน จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษารหัส 54 ปิดคอร์ส พบปะสังสรรค์ผู้ปกครองเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2554
  ศูนย์หัวหิน จัดประชุมผู้ปกครอง นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี เมื่อวันท ี่16 พฤษภาคม 2554
  ศูนย์หัวหิน นำนักศึกษา โครงการจีน 4 ปีไปส่ง ณ มหาวิทยาลัยอู่โจวเมื่อวันท ี่12 พฤษภาคม 2554
  ศูนย์หัวหินรับการตรวจภายใน ประจำปีงบประมาณ 2554 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554
  ศูนย์หัวหินออกรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ทางช่อง9 โมเดิร์นไนน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554
  ูศูนย์หัวหิน จัดโครงการนำคณะ ครููแนะแนวเครือข่ายทั่วประเทศ ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน วันที่25 เมษายน 2554
  ศูนย์หัวหิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการแผนการจัดการความร ู้ โดย รศ.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล วันที่ 16 เมษายน 2554
  คณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยครูกวางสี เข้าเยี่ยมนักศึกษาจีน วันที่ 11 เมษายน 2554
  ศูนย์หัวหิน ประชุม ชมรมศิษย์เก่า โดยมีผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ดังดี รักสะอาด เป็นประธาน วันที่ 7 เมษายน 2554
  นายปกป้อง มาลาเพชร ศิษย์เก่าพนักงานต้อนรับสายการบินแอร์เอเชียให้ความรู้กับน้องๆนักศึกษารหัส 54 วันที่15 เมษายน 2554
  ศูนย์หัวหิน  ได้จัดให้มีการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาวันที่ 31 มีนาคม 2554
  อาจารย์สราวุธ ตัวแทน ดร.สุรพล  ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการ ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมงานพิธีเปิด วันที่ 6 เมษายน 2554
  ศูนย์หัวหินจัดโครงการปรับปรุง แผนกลยุทธ์และแผนบริหารความเสี่ยง ให้กับบุคลากรศูนย์หัวหิน วันที่ 2 เมษายน 2554
  ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริการจัดการ วันที่ 23 มีนาคม 2554
  ศูนย์หัวหินรับรายงาน ตัวนักศึกษา ใหม่ สาขาธุรกิจการบิน, ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจท่องเที่ยววันที่ 20 มีนาคม 2554
  ม.สวนดุสิต จัดสัมมนาการบริหาร ศึกษาปฐมวัยให้กับนักศึกษา ความร่วมมือกับกรมการ ปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2554
  ศูนย์หัวหินจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ้เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาให้มีคุณภาพวันที่ 16 มีนาคม 2554
  ศูนย์หัวหินได้เชิญจัดอบรม ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ให้กับบุคลากรใหม่ศูนย์หัวหิน วันที่15 มีนาคม 2554
  ศูนย์หัวหินรับการตรวจประเมิน คุณภาพภายในศูนย์ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว เป็นประธานวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
  ศูนย์หัวหิน ต้อนรับนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร ์์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  ศูนย์หัวหิน จัดฝึกอบรม "การเีขียนโครงการตามแนวทาง ประกันคุณภาพวันที่10 กุมภาพันธ ์2554
  อ.สุรพศ ทวีศักดิ์รองผู้อำนวยการศูนย์หัวหินได้รับเชิญไปเปิดผลวิจัย“พระสงฆ์กับการเมือง”
  ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมพิธีเปิด “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว”
  ศูนย์หัวหิน ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่สอบ TOEICได้คะแนนเกิน 600วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
  ศูนย์หัวหินดำำเนินการจััดการ ตรวจประเมิน ประกันคุณภาพภายใน ณ ห้องCanteenวันที่2กุมภาพันธ์2554
  ศูนย์หัวหิน ฝึกซ้อมปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึกษาประจำปี53(รุ่นที่5)วันที่ 29 มกราคม 2554
  ศูนย์หัวหิน จัดเสวนาเรื่อง"เราจะเดินไปไหนกาน ในโลกที่ผันผวนเปลี่ยนแปลงวันที่ 29 มกราคม 2554
  ศูนย์หัวหิน ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนชลกันยานุกูลที่สนใจเรียนสาขาธุรกิจการบินในหัวข้อ “ How to be Flight Attendant”วันที่ 28 มกราคม 2554
  รายวิชา การจัดการท่าอากาศยานได้จัดนักศึกษาเยี่ยมชม  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันที่ 27 มกราคม 2554
  ศูนย์หัวหินได้ร่วมบริจาคโลหิต อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ณ ห้องสมุดมหาวิทยาราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 17 มกราคม 2554
  ศูนย์หัวหิน รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ โดยภายในได้จัดประชุมผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554
  ศูนย์หัวหินจัดบรรยาย"เรื่องเตรียมตัวสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน"แก่นักศึกษาเตรียมฝึกเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554
  ศูนย์หัวหินจัดงานปัจฉิมนิเทศมีการจัดบรรยายเรื่อง ”เตรียมสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน”เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554
  ศูนย์หัวหิน มอบพิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาจีนโครงการความ ร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 5 มกคราคม 2554
  ศูนย์หัวหิน มอบกระเช้าปีใหม่ให้แก่ พ.จ.อ. เมืองชล วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหัวหิน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554
  ศูนย์หัวหิน ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 2554 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2554
  ศูนย์หัวหิน มอบกระเช้าปีใหม ่ให้แก่ พณฯ เฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2553
  ศูนย์หัวหินมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้แก่ผศ.วิเชียร เข็มเงิน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน มอบกระเช้าีปีใหม่ ให้แก่นายยุทธพล อังกินันท์ (โดยมีผู้แทนรับมอบ)เมื่อวันที่28 ธันวาคม 2553
  ศูนย์หัวหินจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ให้กับบุคลากร มีการจับ ของขวัญและรางวัลมากมาย วันท ี่24 ธันวาคม2553
  บุคลากรศูนย์หัวหินใช้สิทธิ์เลือก ตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ วันที่ 23 ธันวาคม 2553
  นักประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกันคุณภาพฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยอ.มัลลิกา เทพพานิช เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดประชุมชี้แจงเรื่องการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในศูนย์หัวหิน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2553
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ร่วมกันจัดงาน นิทรรศการระดับโลก V-Star เมื่อวันที่10-11 ธันวาคม 2553
  โรงเรียนปราจีนราษฎร์อำรุงได้เชิญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ออกบูทแนะนำการศึกษาต่อเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้มีการแสดงเทิดพระเกียรติวันพ่อ ณ 19 ไร่ ชื่อชุด “Tree of king” เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดทัศนศึกษา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่4 ธันวาคม 2553
  นักศึกษาราชภัฏสวนดุสิตศูนย์หัวหิน ณ มหาวิทยาลัยครูกวางสี ร่วมงานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 3 ธันวาคม 2553
  นักศึกษาศูนย์หัวหิน ร่วมงานพิธีเปิด ศูนย์ไทยศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
  ศูนย์หัวหิน มอบเงินและ เครื่องอุปโภคและบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ เมื่อวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดทำโครงการความร่วมมือ ระดับปริญญาตรี 1+3ระหว่างมหาวิทยาลัยครูกวางสีเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553
  ศูนย์หัวหิน มอบเงินและ เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ ผู้เสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553
  ศูนย์หัวหิน แถลงข่าว การรับบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวันที่16 พฤศจิกายน 2553
  ศูนย์หัวหิน ตั้งบูธรับบริจาค ช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 8 พฤษจิกายน 2553
  ศูนย์หัวหิัน ให้การต้อนรับนักศึกษาศูนย์ตรัง ชมรมถ่ายภาพมาเยี่ยมชมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553
  ศูนย์หัวหิัน จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดอบรมการใช้ระบบ e-office ให้กับบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมใช้ระบบ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553
  ศูนย์หัวหิันจัดกิจกรรมCleaning Day โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมทำความสะอาด เมื่อวันที่่ 29 กันยายน 2553
  ศูนย์หัวหิัน จัดงานปิดคอร์สพบปะสังสรรค์ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ณ หอพักชวนชม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2553
  ศูนย์หัวหิัน ได้จัดงาน Airline Marketing Mart ครั้งที่3 ณ ห้องMock up เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553
  ศูนย์หัวหิัน จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพ ณ ห้องNB3 เมื่อวันที่16 กันยายน 2553
  นักศึึกษาเข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสม การประกาศพื้นที่พิเศษ ณ ห้องMock Upเมื่อวันที่ 13 กันยยายน 2553
  ศูนย์หัวหิัน จัดโครงการอบรม ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงาน ธุรกิจโรงแรม เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553
  ศูนย์หัวหิัน ออกนิเทศนักศึกษา ณ โรงแรม Intercontinental Resort Hua-Hin เมือวันที่ 9 กันยายน 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Air Asia Intensive & Workshopณ ห้องMock up เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553
  ศูนย์หัวหิน ร่วมงานโปรยเมล็ดพันธ์ ตามโครงการต้นไม้รอบบ้านพ่อ ณ ท่าอากาศยานหัวหิน วันที่ 3 กันยายน 2553
  รายการ Student Channelทำสกู๊ปสาขาธุรกิจการบิน ณ ห้องMock up ศุนย์หัวหิน วันที่ 31 สิงหาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วันที่ 26 สิงหาคม 2553
  อาจารย์นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ศูนย์หัวหิน ร่วมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดการแข่งขันกีฬาสี สานความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวันที่ 7 สิงหาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันที่ 4 สิงหาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน แนะแนวการศึกษาต่อ ในสาขา ธุรกิจการบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว วันที่ 4 สิงหาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน ได้จัดอบรมโครงการ สร้าง เครือข่ายและค้นหาคน ต้นแบบสวนดุสิตวันที่ 30 กรกฎาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัด Freshy Night 2010 เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ หอพักชวนชมวันที่ 20 กรกฎาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน ได้ให้การต้อนรับคณะเดินสันติภาพ จากศาลายาสู่ปัตตานีวันที่ 19 กรกฎาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดอบรมนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์สาขาธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว เมื่อวันที่15 กรกฏาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดแนะแนวการศึกษาต่อ ในสาขา ธุรกิจการบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดการบรรยายเกี่ยวกับงานด้านธุรกิจการบิน โดย Mr. Luis E. Cardozo วันที่ 7 กรกฏาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดการบรรยายเรื่อง สวยใสภูมิปัญญาไทยสรรสร้าง ผสานกับเทคโนโลยีล้ำสมัย วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับนักศึกษารหัส53 วันที่ 7 กรกฏาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจรให้กับนักศึกษาโดยตำรวจทางหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 1 กรกฏาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน ได้จัดพิธีเปิดโครงการการแข่งขันกีฬาสี “หัวหินเกมส์ 2010” วันที่ 30 มิถุนายน 2553
  ศูนย์หัวหิน ได้มีการแจกเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับ นักศึกษา รหัส52 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2553
  ศูนย์หัวหินเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้นักศึกษา ณ. Intercontinaltion Resort Hotel เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2553
  ศูนย์หัวหินจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553และ พิธีบายศรีสู่ขวัญ วันที่ 17 มิถุนายน 2553
  ศูนย์หัวหินขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร"Flight Operations Officer "
  ศูนย์หัวหิน ได้ร่วมบริจาคโลหิตโดยอาจารย์นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ วันที่ 15 มิถุนายน 2553
  ศูนย์หัวหิน นำจัดงานปัจฉิมนิเทศเรื่องเตรียมตัวสมัครงานอย่่างไรให้ได้งานวันที่ 12 มิถุนายน 2553
  ศูนย์หัวหิน นำนักศึกษา โครงการ 2+1ไปศึกษา ณ มณฑลกวางสี ประเทศจีนวันที่ 3 มิถุนายน 2553
  ศูนย์หัวหิน ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา โครงการ 2+1 รหัส 53 วันที่ 31 พฤษภาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน ได้ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาณ วัดวังไกลกังวล วันที่ 28 พฤษภาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์จากพี่สู่น้องปี53 วันที่ 27 พฤษภาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน ได้จัดปฐมนิเทศ ่ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 24 พฤษภาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน รายงานตัวนักศึกษาใหม่ (รอบ 2) ปีการศึกษา 2553และการประชุมผู้ปกครอง วันที่ 23 พฤษภาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดงาน“พบปะสังสรรค์ผู้ปกครองนักศึกษารหัส 53 ณ หอพักชวนชม ครั้งที่ 1”วันที่ 19 พฤษภาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ณ ห้อง Mock up วันที่11 พฤษภาคม 2553
  ศูนย์หัวหินจัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศเมียนม่าวันที่ 3 พฤษภาคม2553
  ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมพิธีเปิด งาน หัวหินรำลึกและ งานกาชาดประจำปี 2553 วันที่ 28 เมษายน 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดการสนทนาธรรม เรื่อง”คิดบวก ชีวิตบวก” วันที่ 29 เมษายน 2553
  อาจารย์,นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ศูนย์หัวหิน ได้ร่วมบริจาคโลหิตวันที่ 28 เมษายน 2553
  นักศึกษากรมส่งเสริมปกครอง ส่วนท้องถิ่น ศูนย์อุดรธานีเข้าศึกษาดูงานที่ ศูนย์หัวหิน เมื่อวันที่ 23-25 เมษายน 2553
  เทศบาลเมืองหัวหินจัดอบรมพนักงานเทศบาลครู ณ ห้องประชุม Mock Up ศูนย์หัวหิน วันที่ 8 - 10 เมษายน 2553
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์หัวหิน วันที่ 5 เมษายน 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดฝึกอบรม ให้แก่บุคคลกรทางการศึกษา ในท้องถิ่นเมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2553
  ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา เข้าดูงาน ด้านหลักสูตรการเรียน เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2553
  ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาศูนย์หัวหิน ยื่นหนังสือร้องเรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชะอำ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดการเรียนการสอน นอกสถานที่ ณ หว้ากอ และ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ เมื่อวันที่31 มีนาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง ณ สวนสนประดิพัทธ์ วันที่ 28 มีนาคม 2553
  สายการบิน Maya Airlines ที่ชนะเลิศจากการประกวดแผนการตลาดภายในงาน Airline Marketing Mart | Summer 2010
เข้าเยี่ยมชมกิจการและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด การสำรองที่นั่งของ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส วันที่ 18 มีนาคม 2553
  ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผอ.ศูนย์หัวหิน กล่าวต้อนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2553วันที่ 27 มีนาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดการเรียนการสอน นอกห้องเรียนประกอบการเรียน รายวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน วันที่ 24-25 มีนาคม 2553
  มสด. ศูนย์หัวหินได้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันที่ 21 มีนาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ อาจารย์ประจำโดย ผศ.ดร.วรรณิภา จัตุชัยวันที่ 16 มีนาคม 2553
  ศูนย์หัวหิน จัดโครงการ พัฒนาบุคลากร โดยเชิญวิทยากร จาก สถาบัน ด็อกเตอร์พี วันที่15 มีนาคม 2553
  ศูนย์หัวหินนำนักศึกษาจำนวน 15 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ไทย-จีน10 มีนาคม 2553
  ศูนย์หัวหินได้รับเชิญออกรายการ บ่ายนี้มีคำตอบทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท.โมเดิรน์ไนน์ทีวี วันที่ 8 มีนาคม 2553
  นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่  5 หลักสูตรรัฐประศาสน์ศาสตร์ ได้จัดสัมมนาทางวิชาการ ณ ห้อง Mock Up ศูนย์หัวหิน วันที่7 มีนาคม 2553
  พิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร โดย สโมสรโรตารี่ หัวหิน มอบให้ม.ราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน วันที่ 3 มีนาคม 2553
  โรงแรมอนันตรา ประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานนักศึกษาศูนย์หัวหิน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
  มสด.ศูนย์หัวหินจัดโครงการเสวนาเรื่อง“วิถีพุทธกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553
  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จัดสอบข้อเขียน ให้กับนักศึกษา และบุคลทั่วไป ณ ห้องMock up วันที่ 16 กุึมภาพันธ์ 2553
  รายวิชา 2563409 / 3574903โดย อ.เจษฎา กำปู่ เฉิน ได้จัดงาน Airline Business Operation Stimulation Day วันที่ 7 มีนาคม 2553
  มหาวิทยาลัยอู๋โจว มณฑลกวางสี ประเทศจีนเดินทางเข้าเยี่ยม อาจารย์ และนักศึกษา ศูนย์หัวหินวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553
  มสด.ศูนย์หัวหิน จัดงานปัจฉิมนิเทศ นศ. ประจำปีการศึกษา 2552 และมีบริษัท มารับสมัครงานวันที่6 กุมภาพัน 2553
  รายวิชาการตลาดในธุรกิจสายการบิน โดยอ.ภาคภูมิ ภูมิเกียรติศักดิ์ ได้จัดงาน Airline Marketing Mart วันที่ 5 กุมภาพัน 2553
  มสด. ศูนย์หัวหิน ซ้อมย่อย พิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตใหมวันที่ 30 มกราคม 2553
  มสด. ศูนย์หัวหิน นำนักศึกษา สาขาโรงแรม เข้าศึกษาดูงานณ โรงแรมเชอราตัน หัวหินวันที่ 26 มกราคม 2553
  มสด. ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมพิธีเปิด หอประชุมรักตะกนิษฐ วันที่16 มกราคม 2553
  ศูนย์หัวหิน เชิญวิทยากรจาก โรงแรม Courtyard by Mariott Hua-Hin at Cha Am Beach จัดอบรม Bartender ให้กับนักศึกษาวันที่ 13 มกราคม 2553
  อาจารย์ ,เจ้าหน้าที่ ,นักศึกษา ศูนย์หัวหิน ร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องสมุดมหาวิทยัลัยวันที่ 12 มกราคม 2553
  มสด. ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมโครงการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพ วันที่ 9 มกราคม 2553
  มสด. ศูนย์หัวหิน ร่วมกับบ.ไทยออแกไนส์ จำกัด ทำกิจกรรม วันที่ 11 ธันวาคม 2552
  มสด. ศูนย์หัวหินร่วมทำการฝึกซ้อมละครหงส์ทอง วันที่ 14 ธันวาคม 2552
  มสด. ศูนย์หัวหิน ส่งนักศึกษา เข้าร่วมประกวดธิดาเรือยาว ในงานประเพณีเรือยาว วันที่ 25 ธันวาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ มหาวิทยาลัยFontysประเทศเนเธอร์แลนด วันที่ 18 ธันวาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน ร่วมโครงการ วันฟื้นฟูศีลธรรมโลก เด็กดี V-Starครั้งที่ 4 ณ วัดพระธรรมกาย วันที่ 11-12 ธันวาคม 2552
  มสด. ศูนย์หัวหิน ร่วมทำการแสดง และร่วมเดินขบวนพาเหรดในงานความร่วมมือการท่องเที่ยว วันที่13 ธันวาคม 2552
  มสด. ศูนย์หัวหินร่วมทำการฝึกซ้อมละครหงส์ทอง วันที่ 14 ธันวาคม 2552
  ศูนย์หัวหินร่วมงานทำบุญท่าอากาศยานหัวหิน วันที่ 13 ธันวาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน ร่วมการแสดง ในงาน "สืบสานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน   ครั้งที่ 5" วันที่ 11-13 ธันวาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน นำนักศึกษาปฏบัติหน้าที่ในงานเทศกาลฤดูหนาวพระราชนิเวศฯมฤคทายวัน จำนวน 20 คน วันที่10ธันวาคม 2552
  ศูนย์หัวหินร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมวันที่ 5 ธันวาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน ตักบาตรพระสงฆ์ 30 รูป เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่2 ธันวาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน เข้าโครงการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมไทย-จีน กับ มหาวิทยาลัย Yuxi Normal University วันที่ 18 พฤษจิกายน 2552
  ศูนย์หัวหิน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ มหาวิทยาลัยFontysประเทศเนเธอร์แลนด์ วันที่ 4 พฤษจิกายน 2552
  ภาพกิจกรรม ศูนย์หัวหินกับการประชุม สุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 วันที่ 24 ตุลาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน ให้การสนับสนุนสถานที่ ในการรักษาความปลอดภัย การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 วันที่ 19 ตุลาคม 2552
  ธนาคารกสิกรไทยจำกัด(มหาชน)ขอใช้พื้นที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ให้กับบุคคลทั่วไป วันที่ 19 ตุลาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรม Intensive course 13-17 กันยายน 2552
  ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรม Intensive course 5-9 กันยายน 2552
  ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรม Intensive course วันที่ 1-5 กันยายน 2552
  ศูนย์หัวหิน มอบแจกันดอกไม้ เพื่อเป็นกำลังใจคณะเจ้าหน้าที่เฉพะกิจ ทหารอากาศณ.ท่าอากาศยานหัวหินวันที่ 16 ตุลาคม 2552
  อาจารย์และนศ.ศูนย์หัวหิน ร่วมประชุม เตรียมการต้อนรับผู้นำประเทศอาเซียน ณ ท่าอากาศยานหัวหิน วันที่ 12 ตุลาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมงาน แถลงข่าว การเตรียมการ ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15วันที่ 7 ตุลาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 100 ต้น ครบ 100 ปีหัวหินวันที่ 3 ตุลาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรม Intensive course 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรม Intensive course 23-27 กันยายน วันที่ 23-27 กันยายน 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน นำนักศึกษา เดินทางไปศึกษา ณ มลฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน 19 กันยายน 2552
  ศูนย์หัวหิน ร่วมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 15 กันยายน 2552
  ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมโครงการมหกรรมเบิกฟ้าสีครามคุณธรรมนำความรู้ วันที่ 12 กันยายน 2552
  นักศึกษา มสด.ศูนย์หัวหิน ได้รับ คัดเลือกให้เป็น นศ.ต้นแบบสวนดุสิต วันที่ 11 กันยายน 2552
  ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรม Airline Marketing Mart 2009ณ ห้องประชุม Mock up ศูนย์หัวหิน วันที่ 4 กันยายน 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน จัดสัมมนาทางวิชาการ อาจารย์แนะแนวเครือข่ายทั่วประเทศ วันที่ 4-6 กันยายน 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน คว้าแชมป์ชนะเลิศ รายการ Silpakorn Basketball Chalenge 2009 ชิงถ้วยพระราชทานฯวันที่ 4 กันยายน 2552
  ศูนย์หัวหิน จัดการประชุมภาคในโดยมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา เป็นประธาน วันที่ 21 สิงหาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ และถวายพานพุ่ม เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม เมื่อ วันที่ 12 สิงหาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน จัดงานรำลึก “วันรพี”ณ ห้องสมุด ศูนย์หัวหิน
  มสด.ศูนย์หัวหิน ร่วมบริจาคโลหิต กับกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน 6 สิงหาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหินจัดการแข่งขันกีฬาสี ีเพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์ ระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วันที่ 2 สิงหาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน จัดโครงการ ร่วมกับนิตยสารTake off 31 กรกฎาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยชนชาติยูนาน จาก สาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ”การพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียม ความพร้อมสู่สถานประกอบการ” 22 กรกฎาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ได้ทำการมอบ Notebook ให้กับ นักศึกษา รหัส 51 วันที่ 18 กรกฎาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหินให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักเรียนมัธยม โรงเรียนตากพิทยาคม16 กรกฎาคม 2552
  โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยน นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเวียนา ประเทศออสเตรีย 4 กรกฎาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียน จาก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 วันที่ 10 กรกฎาคม 2552
  ศูนย์หัวหิน ออกประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อใน สาขาธุรกิจการบินฯ วันที่ 9 กรกฎาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม 30 มิถุนายน 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน จัดพิธีไหว้ครู และสานสัมพันธ์พี่น้อง ประจำปี 2552 25 มิถุนายน 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน จัดเลี้ยง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ณ หออนันตชัย วันที่ 22 มิถุนายน 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมโครงการ "ฝันติดปีก" กับ The aerospace วันที่ 19 มิถุนายน 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ปฏิบัติโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 12 มิถุนายน 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2552 30 พฤษภาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน นำนักศึกษา โครงการ2+1รุ่นแรกเดินทางไปศึกษาณ มลฑลกวางสี ประเทศจีน 24พฤษภาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์พี่น้อง ปีการศึกษา 2552 24-26 พฤษภาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน รับรายงานตัวมอบตัว นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา1/2552 วันที่ 23 พฤษภาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน รับตรวจ การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2551 วันที่ 22 พฤษภาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ ม.ราชมงคลล้านา เข้าดูงานด้านการเงิน 12 พฤษภาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน นำนักศึกษา เข้ารับฟังประชาสัมพันธ์จาก Intercontinental Hua Hin Resort 18 พฤษภาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ลงพื้นที่ปฎิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 06 พฤษภาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน นำนักศึกษาดูงานโรงแรม Marriott 30 เมษายน 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน จัดประชุมวิพากษ์ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 30 เมษายน 2552
  มสด.ศูนย์หัวหินได้นำนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) 21-23 เมษายน 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับผู้ประสานงานต่างประเทศจาก มหาวิทยาลัยFontys 11 มีนาคม 2552
  นศ.ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมเพื่อปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 9 เมษายน 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ได้ส่งนักศึกษาทำงานบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) วันที่ 1 เมษายน 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน รับรายงานตัวนักศึกษา ใหม่ประจำปี 2552 วันที่ 21 มีนาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหินได้ต้อนรับ คณะผู้บริหารและอาจารย์ รร.บ้านแพรกพัฒนา 18-19 มีนาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี11 มีนาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ต้อนรับคณะอาจารย์ ศูนย์ลำปางดูงาน 6 มีนาคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ส่งนักศึกษาเข้าร่วมพัฒนา ทางด้านภาษาจีน 1 มีนาคม 2552
  พีธีลงนามความเข้าใจระหว่างมสดหัวหินกับมหาวิทยาลัย Fontys 27กุมภาพันธ์ 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ24กุมภาพันธ์ 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับ คณะอาจาย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน 24กุมภาพันธ์ 2552
  มสด.ศูนย์หัวหินต้อนรับคณะนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี16 กุมภาพันธ์ 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2552
  มสด.ศูนย์หัวหินจัดการบรรยายพิเศษ Airline Marketing Workshop8 กุมภาพันธ์ 2552
  มสด.ศูนย์หัวหินจัดกิจกรรม ซ้อมรับปริญญาและ กิจกรรมนัดพบแรงงาน 31 มกราคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร WU-ZHOU University 30 มกราคม 2552
  ศูนย์หัวหิน ร่วมส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ28 มกราคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน จัดโครงการค่ายปฏิบัติธรรม วันที่ 24-25 ธันวาคม 2551
  มสด.ศูนย์หัวหินเข้าร่วมเป็นวิทยากร จัดอบรมเข้าค่าย TUTOR O-NET วันที่ 24 มกราคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน สอนทำอาหาร และเรียนภาษไทย ให้ นศ.จีน 17 มกราคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหิน ดูงาน ณ โรงแรม ดุสิต รีสอร์ท 13 มกราคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหินสอบข้อเขียนและ สัมภาษณ์ ์นักเรียนสมัครผ่าน ระบบOnline วันที่ 11 มกราคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหินจัดพิธีทำบุญปีใหม่ ณ ห้อง Mock up วันที่ 4 มกราคม 2552
  มสด.ศูนย์หัวหินจัดพิธีมอบ ทุนการศึกษาโดยนักศึกษาVIP วันที่ 21 ธันวาคม 2551
  มสด.ศูนย์หัวหินได้จัดงานปีใหม่ ณ หอแคทรียา วันที่ 19 ธันวาคม 2551
  มสด.ศูนย์หัวหินร่วมโครงการพัฒนาภาษาจีน ณ มณฑลกวางสี ประเทศจีน วันที่ 18 ธันวาคม 2551
  มสด.ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมงานเทศการพาเหรดรถโบราณ วันที่ 13 ธันวาคม 2551
  มสด. ศูนย์หัวหิน ได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน Fontys University วันที่ 11ธันวาคม 2551
  สวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ถวายราชสดุดีเนื่องในวโรกาศ 5 ธันวามหาราช วันที่ 5 ธันวาคม 2551
  สวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ร่วมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 1 ธันวาคม 2551
  สวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 1 ธันวาคม 2551
  สวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายแด่พ่อหลวง วันที่ 1 ธันวาคม 2551
  ประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนวเครือข่ายทั่วประเทศ วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2551
  บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551
  ตั้งขบวนรับเสด็จ เจ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์ก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551
  การแข่งขันบาสเก็ตบอลในรายการปราณบุรีคัพครั้งที่ 14 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2551
  การประชุมปฎิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับศูนย์การศึกษา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551
  พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีพระราชเพลิงพระศพ(ส่วนภูมิภาค)สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เ้จ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551
  กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2551 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551
  ตัวแทน บริษัท G4s Security Services (Thailand) Limited ได้เข้ามารับสมัครพนักงาน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2551
  วัฒนธรรมองค์กร ออกแบบองค์กร ออกแบบงาน ประสานความสำเร็จ โดย รศ.ดร. เสรี วงษ์มณทา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
  คณะโรงเรียนสตรีภูเก็ตศึกษาดูงาน วันที่ 29 ตุลาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 20 ตุลาคม 2551
  ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หน้าวังไกลกังวล วันที่ 19 ตุลาคม 2551
  ศูนย์หัวหิน ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิชาการ RAC สาขา นนทบุร วันที่ 16 ตุลาคม 2551
  โครงการ ''จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี '' วันที่ 15 ตุลาคม 2551
  โครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษา ตลอดหลักสูตร 3 เดือน ไปส่ง ณ มณฑลกวางสี ประเทศจีน วันที่ 7 ตุลาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดการอมรมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ วันที่ 6 ตุลาคม 2551
  กิจกรรม   Intensive course ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ วันที่ 27-30 กันยายน 2551
  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ศึกษาดูงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน วันที่ 29 กันยายน 2551
  ชมรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน วันที่ 20-21 กันยายน 2551
  โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน ได้จัดกิจกรรม English camp วันที่ 20-21 กันยายน 2551
  รายวิชาวิทยาศาสตร์และวิถีโลก ได้นำนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 19 กันยายน
  อาจารย์และนักศึกษา ศูนย์หัวหิน ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ วันที่ 14 กันยายน 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา วันที่ 14 กันยายน 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์หัวหิน เยี่ยมการบิน คณะนักศึกษากระบวนวิชาการตลาดในกิจการสายการบิน วันที่ 11 กันยายน 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์หัวหิน จัดอบรมธรรมะ เรื่อง " Sevice mind วันที่ 4 กันยายน 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์หัวหิน ได้ต้อนรับคณะครูอาจารย์ศึกษาดูงาน จากโรงเรียนการกำลังสำรองค่ายธนะรัชต์ วันที่ 3 กันยายน 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์หัวหิน เข้าร่วมงานบุญตักบาตรพระประจำจังหวัด 1200 รูป ณ. ศาลาหลักเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 30 สิงหาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์หัวหินจัดปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้กิจกรรมการแสดงของนักศึกษาในรายวิชาวิถีไทยโดยมีการแสดงมากมายวันที่ 21 สิงหาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลในรายการ ศิลปกร คัพ ครั้งที่1 วันที่ 20 สิงหาคม 2551
  เดินเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติและถวายพานพุ่มดอกมะลิแด่ผู้แทนพระองค์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีมีกิจกรรมกีฬา วันที่ 9 สิงหาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมฟังธรรมมะจากทีมงาน พระมหาสมปอง ตาลปุต.โต วันที่ 5 สิงหาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้ต้อนรับคณะครูอาจารย์ จากโรงเรียนผดุงปัญญา วันที่ 5 สิงหาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียติ วันที่ 1 สิงหาคม 2551
  ภาพบรรยากาศการแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ืหัวหิน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการทำพิธีขึ้นศาลพระพรหม ณ บริเวณหน้าดึก NB วันที่ 13 กรกฎาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหินได้มีการจัดแข่งขันฟุตซอล SDU Cup วันที่ 11 กรกฎาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการจัดกิจกรรมไหว้ครู และกิจกรรมอื่นๆ วันที่ 3 กรกฎาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการพิเศษในการจัดการ ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2551 วันที่ 21 มิถุนายน 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการจัดแสดงการเต้น B-Boy วันที่ 13 มิถุนายน 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน นำโดย ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ คณะอาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้ตั้งขบวนรับเสด็จณ.บริเวณด้านหน้าหอพักชวนชม วันที่ 11 มิถุนายน 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ วันที่ 1 มิถุนายน 2551
  โครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 7-8 มิถุนายน  2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัด โครงการอมรม เชิง ปฎิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการและวิจัย วันที่ 28 พฤษภาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ต้อนรับคณะผู้บริหาร และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกวางสี วันที่ 21 พฤษภาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ต้อนรับคณะผู้บริหารอาจารย์เจ้าหน้าที่ของศูนย์หนองคาย วันที่ 19 พฤษภาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม วันที่ 4 พฤษภาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้นำคณะครูอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลี วันที่ 23-27 เมษายน 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยกวางสีจากประเทศจีน วันที่ 19 เมษายน 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันที่ 22 มีนาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรม Intensive Course วันที่ 18 มีนาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดงานกีฬาสี ภาคสมพบ วันที่ 15 มีนาคม 2551
  ชมรมค่ายอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมสร้างโรงเรียน ตชด บ้านป่าหมาก วันที่ 4-6 มีนาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตศูนย์หัวหิน ได้รับเชิญให่เข้าร่วม..รายการบ่ายนี้มีคำตอบ..อสมท ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 วันที่ 3 มีนาคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมงานบริจาคโลหิต วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(ศูนย์หัวหิน) ได้จัดกิจกรรม เชิญพระอาจารย์ สมปอง ตาลปุต.โต บรรยายธรรมมะวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551
  โครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันทีี่ 23 กุมภาพันธ์ 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการซ้อมรับปริญญาบัตรให้กับนักศึกษา วันที่ 26 มกราคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ร่วมจัดนิทรรศการ วิชาการ 50 ปี ณ โรงเรียนหัวหิน วันที่ 25 มกราคม 2551
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการแจก Notebook ให้กับนักศึกษาปีที่1 วันที่ 21 มกราคม 2551
  นักศึกษาโปรแกรมอุสาหกรรมการท่องเที่ยว อมรม มัคคุเทศก์(ต่างประเทศรุ่นที่ 1 ) ณ จังหวัด อยุธยา-ลพบุรี วันทีี่ 5-6 มกราคม 2551