เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-15.30 น. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
นำโดย นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และคณะ พร้อมกับผู้แทนกองทัพอากาศ กองบิน 5
 เพื่อชี้แนวเขตเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกองทัพอากาศกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/