3/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  5/01/58 สำหรับนักศึกษาขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ (ขอจบ)
  16/11/56 โหลดแบบฟอร์ม (วีซ่า) และ (ใบตรวจสุขภาพ) สำหรับนักศึกษาที่ไปจีน 4 ปี
  25/09/56 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2
เรื่อง 'การปรับตัวของระบบการศึกษาไทยภายหลังการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน' ในวันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 2557
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
               Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
        
       Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
 
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

 


ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความ
สัมพันธ์และกิจกรรมประกวดเฟรชชี่
7/10/59

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ
 ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
20/9/59

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ที่ผ่านกระบวนการสอบสัมภาษณ์
13-17/9/59

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ
เพื่อคัดเลือกเข้าเรียน (รหัส 60)
17/9/59

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม
free hit counter
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขัันธ์ 77110 โทร 032-523017 โทรสาร 032-522509

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน www.huahin.dusit.ac.th