3/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  5/01/58 สำหรับนักศึกษาขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ (ขอจบ)
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
               Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
        
       Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
 
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

 


ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้ร่วมเข้าชมนิทรรศการ 
" บรมกษัตริยาธิราช "
6/5/60

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้รับเกียรติเข้ารับการสัมภาษณ์งาน
โดยบริษัท แบ็กส์บริการภาคพื้น จํากัด
2/5/60

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้จัดให้นักศึกษานำเสนอ
ผลการปฏิบัติงาน
1/5/60

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้จัดงาน วันปัจฉิมนิเทศ (JobFair)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
30/4/60

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม
free hit counter
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขัันธ์ 77110 โทร 032-523017 โทรสาร 032-522509

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน www.huahin.dusit.ac.th