20/6/60 ประกาศ.น้องๆรหัส 60 ที่จะมารายงานตัววันที่ 5 ส.ค. 2560
  3/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  5/01/58 สำหรับนักศึกษาขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ (ขอจบ)
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
            Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
         
   Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
 
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

 


การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัด
ความยากจนและพัฒนาชนบท
30/6/60

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
ต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงาน
จาก Aichi Bunkyo University
27/6/60

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ด้านกิจการนักศึกษา
หัวข้อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5.0
22-23/6/60

ศูนย์ลำปาง และ ศูนย์หัวหิน
ร่วมประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล และ
เตรียมความเอกสารต่างๆ
14-16/6/60

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม
free hit counter
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขัันธ์ 77110 โทร 032-523017 โทรสาร 032-522509

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน www.huahin.dusit.ac.th