3/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  5/01/58 สำหรับนักศึกษาขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ (ขอจบ)
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
               Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
        
       Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
 
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

 


ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
เข้าชมถ่ายทอดสด “อยู่อย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน ในสวนดุสิต 5.0 ”

22/3/60

แสดงความยินดี กับ นักศึกษา
สูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ที่ได้รับทุนการศึกษา
9/3/60

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
21/2/60

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวย
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
20/2/60

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม
free hit counter
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขัันธ์ 77110 โทร 032-523017 โทรสาร 032-522509

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน www.huahin.dusit.ac.th