20/6/60 ประกาศ.น้องๆรหัส 60 ที่จะมารายงานตัววันที่ 5 ส.ค. 2560
  3/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  5/01/58 สำหรับนักศึกษาขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ (ขอจบ)
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
            Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
         
   Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
 
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

 


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ด้านกิจการนักศึกษา
หัวข้อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5.0
22-23/6/60

นักศึกษาแลกเปลี่ยน
เข้ารับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระยะสั้นที่ โรงแรมวรบุระ หัวหิน
9-16/6/60

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้า
และสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
13/6/60

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันสนุกเกอร
์True – Sansom HuaHin Cup 2017
12/6/60

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม
free hit counter
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขัันธ์ 77110 โทร 032-523017 โทรสาร 032-522509

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน www.huahin.dusit.ac.th