3/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  5/01/58 สำหรับนักศึกษาขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ (ขอจบ)
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
               Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
        
       Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
 
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

 


ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้
ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน
(Knowledge Management-KM)
12/4/60

บุคลากรศูนย์ หัวหิน ร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
10/4/60

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
เข้าร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
เนื่องใน วันจักรี
6/4/60

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร
การฝึกซ้อมการดับเพลิงขั้นต้น
6/4/60

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม
free hit counter
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขัันธ์ 77110 โทร 032-523017 โทรสาร 032-522509

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน www.huahin.dusit.ac.th