พันธกิจของศูนย์

ส่งเสริมวิชาการวิชาชีพและวิชาชีวิตเพื่อสร้างบัณฑิตให้ได้มาตรฐานในด้านอุตสาหกรรมการบริการ
 วิจัยเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญ  ให้บริการวิชาการแก่สังคม ช่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงาม  โดยมุ่งใช้ระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก

 

 

 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th