วิสัยทัศน์ของศูนย์หัวหิน

เป็นศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งฯ เฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น
ในด้านอุตสาหกรรมการบริการภายใต้กระบวนการพัฒนาบนพื้นฐานของความเป็นเลิศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก

 

 

 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th