พ.ต.สุรพศ ทวีศักดิ์
  ดร.นภาพร จันทร์ฉาย
  ดร.มัลลิกา บุญญาศรีรัตน์
  ดร.พนารัตน์ ศรีหลัง
  บทความทางวิชาการ
  สื่อสิ่งพิมพ์
  สื่อโทรทัศน์
  การประชุมเชิงวิชาการ
  แหล่งทุนการวิจัย
  การจัดสรรทุนวิจัย
  ระเบียบ / แบบฟอร์ม
  การเขียนบทความจากงานวิจัย
  ฐานข้อมูลงานวิจัย
  e - Research
  แหล่งวารสารวิจัย
  เครือข่ายการวิจัย
  วารสารวิจัย มสด.
  การจัดตั้งกลุ่มวิจัย
  การอ้างอิงวารสารไทย
  วิจัยในชั้นเรียน
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/