เมื่อวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศูนย์ในที่ตั้ง
ศูนย์ลำปาง และศูนย์หัวหิน สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
ร่วมประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลและเตรียมความพร้อมเอกสารต่างๆ
สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th