ประกาศแจ้งเพื่อทราบ ถึงน้องๆ รหัส 60 ที่จะมารายงานตัวในวันที่ 5 ส.ค. 2560

สำหรับน้องๆ ที่จะมารายงานตัวเพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
สาขาธุรกิจการบิน ในวันที่ 5 ส.ค. 2560 นี้ และมีความประสงค์ที่จะยื่นเอกสารเพื่อกู้กองทุน กยศ.
ขอให้น้องๆ บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ จำนวน 36 ชั่วโมง
มาด้วยนะคะเพื่อที่จะนำมายื่นที่มหาวิทยาลัยหลังจากที่น้องๆ มารายงานตัว
ซึ่งน้องๆ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการเข้าร่วมทำกิจกรรมได้ที่

http://huahin.dusit.ac.th/Money.html

หรือดาวน์โหลดที่

http://guidance.dusit.ac.th/WEB/

และเลือกที่หัวข้อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โดยกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ในแต่ละกิจกรรมที่น้องทำน้องๆ
ต้องให้ผู้ที่รับรองกิจกรรมเซ็นรับรองมาในแบบฟอร์ม
พร้อมแนบรูปถ่ายของน้องๆที่ถ่ายร่วมกับผู้ที่เซ็นรับรองกิจกรรมและรูปถ่ายขณะทำกิจกรรมมาด้วยนะคะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th