- มคอ3รายละเอียดของรายวิชา
- มคอ3การจัดการอุตสาหรรมการบริการ
- มคอ3วิชาการจัดการฝ่ายห้องพัก
- มคอ3การจัดการตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว
- มคอ3การจัดการธุรกิจที่พัก
- มคอ3การเป็นผู้ประกอบการในการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/