การประกันคุณภาพ
ประวัติความเป็นมา
คณะทำงาน
แผนและผลการดำเนินงาน
กิจกรรม QA
แผนการบริหารความเสี่ยง
คู่มือการบริหารความเสี่ยง
บทบาทหน้าที่สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
ภาระงานของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพ
(สกอ.)ปี 2553
รายงานผลการประเมินฯ
ประจำปีการศึกษา 2555
ข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน www.huahin.dusit.ac.th