เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10.30 - 12.00  ศูนย์หัวหินให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทยาเขตน่าน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการทั่วไปและแนวทางการพัฒนาศูนย์การศึกษาเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนากระบวนการทำงาน โดยมี ดร. สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้หารตอนรับเป็นอย่างดี

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/