ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 กรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  และ กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559   ตั้งแต่เวลา 07.30-15.30 น.  ณ ห้อง NB6 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/