น.ส.ปานฤทัย นวลจันทร์ พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพให้กับนักเรียน
โรงเรียนปราจีนกัลยานี จังหวัดปราจีนบุรี เวลา08:30-13:30น. วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/