« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์หัวหิน  ได้จัดให้มีการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาและได้ประกาศวันเลือกตั้งในวันที่ 31 มีนาคม  2554 
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์หัวหินได้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาโดยให้ดำเนินการเลือกตั้ง
เละมีนักศึกษาเข้าสมัครเลือกตั้งองค์การนักศึกษา 2 พรรค   คือพรรค Yes!  เบอร์ 1 และพรรค  SDU SO เบอร์ 2
สรุปผลการเลือกตั้งในวันที่ 30  มีนาคม 2554  พรรคที่ได้คะแนนอันดับ 1 คือพรรค Yes!  ได้ 395 คะแนน 
และอันดับ 2  คือพรรค  SDU SO ได้ 258 คะแนน   พรรคที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนองค์การนักศึกษา คือ พรรค Yes!
ด้วย คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ประจำปีการศึกษา 2553 ได้สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งลงในปีการศึกษา 2553
เพื่อให้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ประจำปีการศึกษา 2554 ดังต่อไปนี้

  1.นายธิติ ลับสูงเนิน                 นายกองศ์การนักศึกษา
2.นางสาวนันทวัน คงสม           รองนายกองศ์การนักศึกษาฝ่ายบริหาร
3.นายวรวุฒิ ณ สงขลา              รองนายกองศ์นักศึกษาฝ่ายวิชาการ
 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/