เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน
เพื่อประกอบการเรียนในรายวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน ณ วัดห้วยมงคล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ควบคุมดูแลโดย นายธิติชนม์ พลรบ และนายนิติพันธ์ สำราญอยู่ ตำแหน่งผู้ช่วยสอนและจัดกิจกรรมสันทนาการ
รวมถึง Staff Intensive ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับผลตอบรับจาก นักศึกษาเป็นอย่างดี

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/