มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จึงได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
และให้ความรู้ในอาชีพสาขาวิชาธุรกิจการบินให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ได้ทราบข้อมูลและสามารถเตรียมตัวสอบคัดเลือกได้ตรงตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด
  เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาจารย์แนะแนว และผู้สนใจ รับทราบการรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2561
 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนมัธยมฯ กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6 -21 ธันวาคม 2560

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/