นักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
จากมหาวิทยาลัย Guilin University Of Aerospace Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน
เข้ารับฝึกประสบการณ์วิชาชีพระยะสั้นที่ โรงแรมวรบุระ หัวหิน ระหว่างวันที่ 9 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560
ในตำแหน่ง Front Office โดยนักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์จากงานบริการที่โรงแรม
โดยส่วนใหญ่จากการช่วยเป็นผู้แปลภาษาให้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเข้าพักที่โรงแรม

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/