บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ หัวหิน  
เข้ารับการอบรมผ่านระบบ Conference
ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF ในประเทศไทย”
โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องฺNB 8 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/