08/01/61 สวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เปิดรับสมัครนักศึกษารอบโควตา 2 ม.ค. – 5 เม.ย.61
  03/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
         Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
         
Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด
(มหาชน) รับสมัครงาน และ
สัมภาษณ์ นักศึกษาเข้าทำงาน

11/3/61

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อ
เสนอเชิงยุทธศาสตร์การบริการจัด
การศึกษาและการประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดความสำเร็จการปฏิบัติงาน

21-22/2/61

น.ส.ปรีดา แซ่เล้า รองผู้อำนวยการ
ศูนย์ฯเข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา

12/2/61

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี
ให้กับบุคลากร

9/2/61

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม
free hit counter


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th