03/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
         Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
         
Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
เข้าศึกษาดูงาน

10/1/63

ประชุมรับฟังนโยบายผ่านโปรแกรม
Skype for Business
โดยมี รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

7/1/63

กิจกรรมทำบุญตักบาตรและทำบุญ
เลี้ยงพระเพล เพื่อเป็นศิริมงคล
ให้กับ บุคลากร นักศึกษา
เนื่องในวันปีใหม่  2563

7/1/63

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
บ.บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ
เวิล์ดไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด
บ.ดับบลิวเอฟเอส พีจีคาร์โก้ จำกัด

20/11/62

กิจกรรมทั้งหมด


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th