08/01/61 สวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เปิดรับสมัครนักศึกษารอบโควตา 2 ม.ค. – 5 เม.ย.61
  03/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
         Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
         
Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

ประชุม“SDU KICK OFF 2018 ”
ผ่านระบบ Conference
เรื่องทิศทางการดำเนินงาน
ด้านวิชาการ ปี 2561

5/1/61

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
และให้ความรู้ในอาชีพสาขา
วิชาธุรกิจการบิน ในเขตภาคใต้

6-21/12/60

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษา
ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

20/12/60

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

13/12/60

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม
free hit counter


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th