21/06/61 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รหัส 61 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ....New
  07/05/61 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร ธุรกิจการบิน
  07/05/61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันหลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
  08/01/61 สวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เปิดรับสมัครนักศึกษารอบโควตา 2 ม.ค. – 5 เม.ย.61
  03/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
         Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
         
Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

ตรวจติดตามความก้าวหน้า
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน รอบ 9 เดือนระดับศูนย์ฯ
ประจำปีการศึกษา 2560

18/6/61

อบรมการจัดการความรู้ ในหัวข้อ
"เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ
วิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน"

15/6/61

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับ บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด

14/6/61

สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ประจำปีการศึกษา 2561 
รอบที่  3 (รับตรงร่วมกัน)

10/6/61

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม
free hit counter


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th