08/02/63 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวรอบที่ 1 (Portfolio) New <<<
  03/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
         Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
         
Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

นายพิพัฒพงค์ โออิฐ (พี่หนึ่ง)
(ศิษย์เก่ารหัส 46)ได้ร่วมแชร์
ประสบการณ์การใช้ชีวิตต่างแดน 
และตอบข้อซักถามจากน้องๆ 

3-4/2/63

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
เข้าร่วมกิจกรรม
“โครงการเดินรณรงค์หัวหิน
เมืองสะอาดปลอดภัย”

31/1/63

เลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากร
ประจำมหาวิทยาลัย
และกรรมการนโยบายบุคลากร
ประจำมหาวิทยาลัย

30/1/63

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์
การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภาคกลางและภาคตะวันออก

1/7/63-30/1/63

กิจกรรมทั้งหมด


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th