3/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
         Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
         
Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

สายการบิน Korean Air
ได้ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์
จากรุ่นพี่สู่น้องด้านธุรกิจการบิน

7/11/60

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเทนนิส
รายการ WTA EA Hua Hin
Championship 2017

6/11/60

อบรมการใช้บริการห้องสมุด
ฐานข้อมูลออนไลน์และการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

3/11/60

กิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทง
จากวัสดุธรรมชาติ ภายในงาน
“บลูพอร์ต ฟลูมูนเติมสุข”

2/11/60

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม
free hit counter


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th