21/06/61 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รหัส 61 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ....New
  07/05/61 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร ธุรกิจการบิน
  03/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
         Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
         
Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ต้อนรับผู้อำนวยการ
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
คณะคุณครู และนักเรียน

28/9/61

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ร่วมกิจกรรมโครงการ
“ รักหัวหิน รักษ์สวน รักสุข ”

26/9/61

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี
ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

25/9/61

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี
ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

18/9/61

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม
free hit counter


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th