30/04/63 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560 New <<<
  30/04/63 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา New <<<
  08/02/63 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวรอบที่ 1 (Portfolio)
  03/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
         Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
         
Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

กิจกรรมรายงานตัวเข้าหอพัก
โดยการดำเนินงานมีปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคติดฅ่อ
เชื้อไวรัส(COVID-19)
25-9/7-8/63

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้จัดให้มีการตรวจติดตามเพื่อรอง
รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับศูนย์ฯ  (Pre 12 เดือน) 

29/7/63

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28/7/63

นักศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

24/7/63

กิจกรรมทั้งหมด


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 ตรงข้ามสนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ตรงข้ามสนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th