18/01/64 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
  เรื่องการกลับเข้าหอพักมหาวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์ COVID-19 New<<
  30/04/63 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560
  30/04/63 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  08/02/63 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวรอบที่ 1 (Portfolio)
  03/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
         Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
         
Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์
การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ในเขตภาคกลาง

15/12/63-25/2/64

นิเทศนักศึกษา ด้านธุรกิจการบิน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ณ บริษัท Bangkok Flight
Services (BFS)

16/2/64

ประชุมผู้ปฏิบัติงานเจาะลึก
การรับนักศึกษา ประจำปี 2564
รายงานความก้าวหน้า ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ

9/2/64

ประชุมบุคลากรสายวิชาการ
สายสนับสนุน การเตรียมความ
พร้อมเปิดการการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2563

5/1/64

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 ตรงข้ามสนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ตรงข้ามสนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th