3/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
         Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
         
Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ต้อนรับคณะครูแนะแนว
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

10/12/60

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษา
ต่อ ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

7/12/60

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
เข้าร่วม
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์"เราความทำดี ด้วยหัวใจ"

5/12/60

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2/12/60

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม
free hit counter


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th