07/05/61 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร ธุรกิจการบิน
  07/05/61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันหลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
  08/01/61 สวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เปิดรับสมัครนักศึกษารอบโควตา 2 ม.ค. – 5 เม.ย.61
  03/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
         Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
         
Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
ได้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การวิจัยชุมชน

12/5/61

สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ
คัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาต่อ
สาขาวิชาวิชาธุรกิจการบิน 
รอบที่  2 (โควตา)

21/4/61

กิจกรรม โครงการประชุม
สัญจรสภาคณาจารย์ และ
พนักงาน ประจำปี 2561

19/4/61

ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ
สัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระบบ TCAS การรับแบบโควตา

4/4/61

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม
free hit counter


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th