07/12/61 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รหัส 62 .....>>>> New <<<<.....
  21/06/61 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รหัส 61 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
  07/05/61 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร ธุรกิจการบิน
  03/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
         Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
         
Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

การอบรมผ่านระบบ Conference
ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการพัฒนา
อาจารย์ตามกรอบมาตรฐานสากล
UKPSF ในประเทศไทย”

13/12/61

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
เข้าร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ
ณ ท่าอากาศยานหัวหิน

13/12/61

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

4/12/61

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รับสมัครงาน
โดยสายการบิน Thai Smile
บริษัท Bangkok Flight Services
บริษัทPattaya Aviation

30/11/61

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม
free hit counter


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th