21/06/61 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รหัส 61 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ....New
  07/05/61 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร ธุรกิจการบิน
  07/05/61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันหลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
  08/01/61 สวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เปิดรับสมัครนักศึกษารอบโควตา 2 ม.ค. – 5 เม.ย.61
  03/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
         Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
         
Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

ประชุมผ่านระบบ Conference
ในหัวข้อการฝึกอบรมเพื่อพัฒน
าความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ

5/7/61

โครงการฝึกอบรมการใช้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
และการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

27/6/61

ประชุมผ่านระบบ Conference
ในหัวข้อเรื่อง “ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และการใช้ระบบฐานข้อมูล

22/6/61

ตรวจติดตามความก้าวหน้า
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน รอบ 9 เดือนระดับศูนย์ฯ
ประจำปีการศึกษา 2560

18/6/61

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม
free hit counter


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th