18/01/64 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
  เรื่องการกลับเข้าหอพักมหาวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์ COVID-19 New<<
  30/04/63 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560
  30/04/63 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  08/02/63 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวรอบที่ 1 (Portfolio)
  03/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
         Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
         
Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนงาน
ราชการและคณะประชาชน
เข้าเฝ้าฯรับ-ส่งเสด็จ

3/4/64

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ในเตรียมการความพร้อมสถานที่
โดยกำหนดให้เป็นจุดรับลงทะเบียน
รับบัตรผู้เข้าเฝ้าฯและโรงครัว ฯลฯ

1/4/64

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดเส้นทางการ
ศึกษาค้นหาเป้าหมายเข้าใจอาชีพ”

ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

25/3/64

กิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น รณรงค์
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

24/3/64

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 ตรงข้ามสนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ตรงข้ามสนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th