30/04/63 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560 New <<<
  30/04/63 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา New <<<
  08/02/63 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวรอบที่ 1 (Portfolio)
  03/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
         Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
         
Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

ประชุมบุคลากรสายวิชาการ
สายสนับสนุน การเตรียมความ
พร้อมเปิดการการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2563

5/1/64

นศ.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ช่วยงานบริการจิตอาสา
พิธีเททองหล่อรูปเหมือน
พระมงคลภาวนาวิกรม วิ.

20/12/63

ศูนย์ฯ หัวหิน เข้าร่วมงานพิธีทำบุญ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

20/12/63

บุคลากรศูนย์ฯหัวหิน
ร่วมประชุมกิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม New Normal
New World by SDU Delivery"

3/12/63

กิจกรรมทั้งหมด


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 ตรงข้ามสนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ตรงข้ามสนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th