30/04/63 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560 New <<<
  30/04/63 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา New <<<
  08/02/63 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวรอบที่ 1 (Portfolio)
  03/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
         Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
         
Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ให้การตอนรับคณะกรรมการ
ตรวจสอบครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ 2563

20/10/63

ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระบบ SDU QA
ระดับมหาวิทยาลัย
โดยระบบ Conference

15-16/10/63

ผอ.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ประชุมแนวทางการรับนักศึกษา
ประจำปี 2564 ตามข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

1/10/63

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ต้อนรับดูแลผู้เข้าประกวดและ
ทีมงานกองประกวด
Miss Universe Thailand

22-23/9/63

กิจกรรมทั้งหมด


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 ตรงข้ามสนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ตรงข้ามสนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th