30/04/63 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560 New <<<
  30/04/63 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา New <<<
  08/02/63 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวรอบที่ 1 (Portfolio)
  03/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
         Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
         
Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

นางสาวกัณฐิกา สุริยานนท์
ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานต้อน
รับบนเครื่องบิน Flydubai
ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์การ

18/11/63

ประชุมคณะกรรมการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ครั้งที่4 (20)/2563 

11/11/63

ประชุมบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน เข้าร่วมประชุม
เพื่อสร้างความเข้าใจในการรับ
นักศึกษาปี 2564

11/11/63

บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน เข้าร่วมประชุม
“ SDU Directions :
The Road to Success ”

11/11/63

กิจกรรมทั้งหมด


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 ตรงข้ามสนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ตรงข้ามสนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th