เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมฟังธรรมมะจากทีมงาน พระมหาสมปอง ตาลปุต.โต ในหัวข้อ อยู่แบบพอเพียง โดยมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าฟังกันอย่างพร้อมเพียง ณ ห้อง Mock Up