เนื่องด้วยบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ขอนักศึกษาจำนวน 45 คน เข้าทำงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ โดยมีระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2552 ทั้งนี้นักศึกษาทั้ง 45 คน ได้ปฎิบัติงานเป็นอย่างดี

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/