เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลเมือง จังหวัดชุมพร 
นางสาววรรษมน ทองเกิด  อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน  MR.  Kunfeng Su  แนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชุมพรและประชาชนที่มีความสนใจ

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/