ิโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา ดนตรี ลีลา และศิลปะกับเด็กปฐมวัย สำหรับปริญญาตรี สาขาปฐมวัย รุ่นที่1 และรุ่นที่2 โดยมีนักศึกษาจังวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี จัังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมโครงการ ณ Mock up มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน