มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯหัวหิน ร่วมรับฟังการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ
วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560-2561
และทิศทางการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
และ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ อมตฺ ซึ่งเป็นการอบรม
ผ่านระบบ SUAN DUSIT INTERNET BROADCAST (SDIB)  
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00  ณ ห้องประชุมNB 6 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/