เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 -16.00 น . ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  
โดยได้รับเกียรติจาก ดร .สุรพล ศิริเศรษฐ  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
เป็นประธานในพิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศ และ ให้ปัจฉิมโอวาทโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเรียบร้อย ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 
โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในการก้าวสู่การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตในสังคม  เพื่อติดตามข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษา อันจะใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลใช้วิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรตลอดจนการจัดการศึกษาในภาพรวม

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/