ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์ฯหัวหิน
ประชุมชี้แจงการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน
ให้กับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่รหัส 64
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 09.30-11.30 น.
แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/