มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้าร่วมประชุม
โครงการจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง : งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
และส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้ในการปฏิบัติพิธีกรรมตามแบบแผนประเพณีของงานพระราชพิธีพระบรมศพ
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/