เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
จัดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่สนใจเรียนสาขาธุรกิจการบิน,ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการท่องเที่ยว
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2555

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/