เมื่อวันทีี่ 1 สิงหาคม 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียติ โดยมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีการ ณ โรงเรียนวังไกลกังวล