นักศึกษาวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้ารับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับงานด้านธุรกิจการบิน
โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Luis E. Cardozo c/o Flight Service Administration American Airlines
เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/