รายวิชา 3542112 การตลาดในธุรกิจสายการบิน โดย อ.ภาคภูมิ ภูมิเกียรติศักดิ์ ได้จัดงาน Airline Marketing Mart ครั้งที่ 2 ขึ้น
 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ก.พ. 2553 ณ ห้องประชุมม็อคอัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิดริเริ่มสร้างสรรค์แผนการตลาด สายการบินในฝันขึ้น จากเนื้อหาที่เรียนในกระบวนวิชา
ซึ่งในปีนี้สายการบินที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สายการบิน Maya Airlines รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สายการบิน Playboy Airways และ Royal EcoBiz Airlines ตามลำดับ

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/