เมื่อวันที่15 เมษายน 2554 ศูนย์หัวหินได้เรียนเชิญ นายปกป้อง มาลาเพชร ศิษย์เก่า ศูนย์หัวหิน ปัจจุบันปฏิบัติงานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชีย เพื่อให้ความรู้กับน้องๆนักศึกษารหัส54 เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงาน และตอบข้อซักถามจากน้องๆ ทั้งนี้นักศึกษารหัส54ให้ความสนใจเป็นอย่างดี

 

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/