มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจการบิน ธุรกิจการโรงแรม และการท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่ภาคใต้ได้แก่โรงเรียน1.โรงเรียนมหาวชิราวุุธจังหวัดสงขลา
2.โรงเรียนสุราษฎร์ธานี2 3.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4.โรงเรียนเทศบาล5(วัดหัวป้อมนอก)จังหวัดสงขลา
5.โรงเรียนเตรียมอุุดมจังหวัดนครศรีธรรามราช 6.โรงเรียนเทพมิตรศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตั้งแต่วันท ี่6 มิถุนายนถึง22กรกฎาคม2554มีนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี

 

« previous | next »