วันที่ 15 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาอัตลักษณ์ให้แก่นักศึกษาธุรกิจการบิน
ณ ห้อง NB 7 เวลา 9.00-17.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุทธินันท์ มณีหล่อสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ
สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา Sky Coach Mam

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/