เมื่อวันที่ 21-25 เมษายน 2555 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดโครงการนำคณะอาจารย์แนะแนวเครือข่ายทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
ณ มหานครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อ เพื่อให้ครูแนะแนวได้รับความรู้จากการทัศนศึกษาดูงาน

เพิ่มมากขึ้นเป็นการแสดงการขอบคุณคณะครูแนะแนวที่ได้ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ต่อนักเรียน  เป็นอย่างดี

รวมถึงเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ กับมหาวิทยาลัยฯ และสร้างเครือข่ายการศึกษาให้ขยายต่อไปในอนาคต

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/