ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวขนิษฐา คำไทย และ นายกิตติศักดิ์ สายแวว นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต สูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ที่ได้รับ ทุนการศึกษาโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจาก พระราชธรรมวาที
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิต โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ 
มอบทุนการศึกษา จำนวน 32 ราย และกล่าวสัมโมทนียกถา โดยมีรศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คุณโรจนา ผลพันธิน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพิธีในครั้งนี้อีกด้วย
ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 9 มีนาคม 2560

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/