เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 -12.00 น.  ณ ห้อง Mock Up ศูนย์หัวหิน  นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่  5 หลักสูตรรัฐประศาสน์ศาสตร์ ได้จัดสัมมนาทางวิชาการ
ภายในหัวข้อ “ Rural to Urban Migration and It’s Impact” และ “ Tourism Development : Hot-spots Versus Remote Areas”  โดยได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์ ดร. Karl  HUSA,Ao.   ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชางานวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิภาค และ
ศาสตราจารย์ดร Christian Vielhaber  ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์สาขาวิชาการสอนภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ จากประเทศออสเตรีย  เป็น วิทยากรในการบรรยายครั้งนี้
โดยในการจัดสัมมนาครั้งนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลและนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/