รายวิชา 2563409 / 3574903 การปฏิบัติงานในธุรกิจการบิน โดย อ.เจษฎา กำปู่ เฉิน ได้จัดงาน Airline Business Operation Stimulation Day
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุม และห้อง Mock-up มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการปฏิบัติงานในธุรกิจการบิน เสมือนจริง โดยได้มีการสร้างฉากจำลองสนามบิน
และบนเครื่องบิน และมีการกำหนดสถานการณ์ในการเดินทางทางอากาศเสมือนจริง อีกทั้งมีการจำลองสถานการณ์เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่เรียนในรายวิชานำมาประยุกต์ใช้

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/