ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
ซึ่งมีคณะกรรมการและเลขานุการในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งนี้
ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศาสน์ นิยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร์ อินทรวรพัฒน์ และคุณนฤมล โพธิ์ชัย
ในวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th