บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ
ประชุมรับฟังนโยบายผ่านโปรแกรม Skype for Business
โดยมี รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันที่ 7 มกราคม   2563
เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุม NB6

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/