เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อสาขาธุรกิจการบิน
และโครงการความร่วมมือกับสาธารณรัฐปริญญาตรี หลักสูตร 4ปี ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร
โดยมีนักเรียนให้ความสน ใจจำนวนมาก และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม2559 เวลา08:30-12:00 น. ณ. อาคาร 5

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/