เมื่อวันที่ 1  มีนาคม  2559  เวลา 11.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
ได้รับเกียรติ จาก คุณบุญโสม พวงแก้ว ผู้จัดการทั่วไป บริษัทแบ็กส์ บริการภาคพื้น จำกัด ( BAGS) บรรยายพิเศษในหัวข้อแนะแนวอาชีพธุรกิจการบิน การรับสมัครพนักงานบริการภาคพื้นและประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงปรึกษาหารือเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการบิน และเป็นพันธมิตรทางวิชาการ เพื่อให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในการพัฒนามาตรฐานของบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจการบิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/