งานประกันคุณภาพ ฝ่ายนโยบายและแผนได้รับเชิญจากฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้จัดฝึกอบรม”การเขียนโครงการตามแนวทางประกันคุณภาพ” ครั้งที่1 แก่ คณะกรรมการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ในวันที่ 10 กพ. 54 เวลา 9.00-12.00น. เพื่อเป็นการให้ความรู้ ในการประกันคุณภาพและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/