เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้ออกบูทประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ใน 3 สาขา
ได้แก่ ธุรกิจการบิน ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจการท่องเที่ยว

ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จังหวัดราชบุรี โดยมีอาจารย์และนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/