ภาพบรรยากาศการแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ืหัวหิน
ในสาขา ธุรกิจการบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว