เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา  ได้แนะแนวการศึกษาต่อสาขาธุรกิจการบิน และโครงการความร่วมมือกับสาธารณรัฐปริญญาตรี หลักสูตร หลักสูตร 4ปี 
ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีนักเรียนให้ความสน ใจจำนวนมาก และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน2559 เวลา08:20-13:40 น.

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/