มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจการบิน ธุรกิจการโรงแรม และการท่องเที่ยว และโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งนี้นักเรียนของเเต่ละจังหวัดให้ความสนใจเป็นอย่างดี

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/