เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิชาการ RAC
 สาขา นนทบุรี จำนวนผู้ศึกษาดูงานจำนวน 80 คน โดยมี ดร. สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง และได้จัดกิจกรรม
 สันทนาการให้กับคณะนักเรียนที่เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้