นางสาวปรีดา แซ่เล้า รองผู้อำนวยการ ศูนย์ฯหัวหิน
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสถานประกอบการ
ด้านธุรกิจการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ณ บริษัท Bangkok Flight Services (BFS) 
ในตำแหน่ง Support Passenger Service Agent
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน 
เพื่อทราบถึงปัญหาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาและแนวทางแก้ไข
เพื่อสร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนการนำมาประยุกต์ใช้กับนักศึกษารุ่นต่อไปในอนาคต
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/