มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
ต้อนรับคณะครูแนะแนวโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน
เรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของคน
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม NB 6

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/